Đề án Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Năm 2023

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong quá trình lập hồ sơ, cá nhân, tổ chức được thành lập phải lập và soạn thảo đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Vậy nội dung của dự án theo quy định của pháp luật cũng như làm thế nào để soạn thảo một đề án thành lập phù hợp và đúng. Dưới đây, Luật Quốc Bảo giới thiệu và hướng dẫn khách hàng cách lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Mời khách hàng cùng tham khảo.

thanh lap trung tam ngoai ngu 21

Mục lục

I. Cơ sở pháp lý:

 • Luật giáo dục 43/2019/QH14
 • Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT

II. Quy định về đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật:

Đề án thành lập trung tâm bao gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
– Cơ sở vật chất của trung tâm;
– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, phó giám đốc (nếu cần), nhóm (hoặc phòng chuyên môn);
– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm.
– Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

III. Mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Tên trung tâm:……………………………….

Loại hình trung tâm: …………………………….

Địa điểm trung tâm: ………………………………..

Sự cần thiết của việc thành lập trung tâm:

 1. Căn cứ pháp lý:

Luật giáo dục 43/2019/QH14

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của cá nhân/tổ chức thành lập.

 1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ:

 • Tư vấn và phân loại học viên phù hợp với trình độ kiến thức ngoại ngữ.
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo.
 • Nâng cao và đào tạo năng lực học viên.
 • Các vấn đề khác: …………………………….
 • Các hoạt động khác liên quan: ……………………………………….

Phương hướng hoạt động:

1. Cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy:

a) Cơ sở vật chất:
– Địa chỉ trụ sở: ………………………
– Diện tích sử dụng: ……………………………………….
– Dự kiến:
+ Khu học tập:
+ Khu hành chính:
+ Khu vệ sinh:
+ Sân chơi,
+ bãi giữ xe:

b) Trang thiết bị:

– Thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học:

2. Tổ chức bộ máy:

Giám đốc Trung tâm.
Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành mọi hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của trung tâm.
– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
– Bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn (hoặc trưởng phòng).
– Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.
– Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối kết quả hoạt động của Trung tâm theo quy định.
– Cấp giấy chứng nhận xác nhận kết quả học tập của học sinh theo thẩm quyền quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phó giám đốc Trung tâm.
– Giúp giám đốc trung tâm quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công việc do giám đốc phân công và xử lý công việc do giám đốc phân công.
– Khi xử lý công việc do giám đốc phân công, phó giám đốc thay mặt giám đốc điều hành
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc được giao
Bộ phận giáo vụ:

Chiêu sinh, tổ chức lớp học, lập kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho từng lớp học

Bộ phận tài vụ:

Quản lý và sử dụng nguồn tài chính theo quy định pháp luật.

3. Đối tượng và quy mô tuyển sinh:

3.1. Đối tượng tuyển sinh.
3.2. Công tác tuyển dụng.
3.3. Về tổ chức lớp học.
3.4. Về kế hoạch và quy mô tuyển sinh.

4. Chương trình giảng dạy.

– Mục tiêu của chương trình học:
 • Củng cố Ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng liên quan đến nhiều lĩnh vực
 • Phát triển kỹ năng đọc hiểu từng bước giúp xây dựng vốn từ vựng và kiến thức nền tảng.
 • Từng bước nâng cao kỹ năng nghe hiểu và nghe hiểu trực tiếp trong các kỳ thi và bài kiểm tra giúp người học tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường học đường, công việc và cuộc sống.
 • Tạo điều kiện cho người học làm quen với hình thức thi chuẩn thông qua các bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ;
 • Xây dựng và tăng cường kỹ năng làm bài kiểm tra thông qua các bài tập và bài kiểm tra được thiết kế theo các câu hỏi thi Toeic tiêu chuẩn;
 • Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết cho môi trường làm việc quốc tế thông qua các hoạt động học tập và lớp học.
– Về chương trình giảng dạy ngoại ngữ: Chương trình thống nhất theo các cấp độ do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

+ Trung tâm tổ chức xây dựng, ban hành chương trình giảng dạy từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thương mại giao tiếp cho đến luyện thi TOIEC, TOEFL, IELTS.
+ Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình hoặc sử dụng giáo trình của các cơ sở khác theo quy định của pháp luật.
+ Trung tâm căn cứ vào độ tuổi và trình độ, phân chia lớp học hợp lý và áp dụng chương trình học theo khung, đảm bảo học viên trong cùng lớp học có trình độ đồng đều và theo kịp chương trình học, phát triển vốn ngoại ngữ có sẵn.

– Về tài liệu học tập: Giáo viên và học viên sử dụng giáo trình và tài liệu trong nước để học tập và giảng dạy.

5. Tài chính:

Nguồn tài chính được hình thành từ nguồn thu nhập cá nhân có trước để tiến hành đầu tư hoạt động trung tâm, việc sử dụng nguồn tài chính vào các mục đích sau:

Đề nghị và cam kết.

 1. Đề nghị:
 2. Cam kết:
 • Trung tâm xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà nước và pháp luật.
 • Nếu có vi phạm, trung tâm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

thanh lap trung tam ngoai ngu 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…tháng … năm 2020

ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm Ngoại ngữ + tên riêng

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố……………………………….

Tôi tên: …………………………………Sinh năm: ……………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tôi đại diện (Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) đứng tên thành lập Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

 • Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.
 • Tên giao dịch: ……………………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………………….………………
 • Điện thoại: …………………………………………………………………………
 • Môn dạy ……………………………………………………….………………
 • Chương trình ……………………………………………………………………
 • Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

…., ngày …. tháng …. năm 2020.

 

Đại diện theo pháp luật của trung tâm

Giám đốc trung tâm

Ký tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…. tháng…. năm 2020

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố….

Tôi tên: ……………………………………….  Sinh năm: ……………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2), tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

 • Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm Ngoại ngữ…………………. + Tên riêng.
 • Tên giao dịch: …………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………….………………………
 • Điện thoại: …………………………………………………………………………
 • Môn dạy: …………………………………………………….…………………
 • Chương trình ……………………………………………………………………
 • Giám đốc Trung tâm: Ông (bà) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm (Cơ sở); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

…., ngày …. tháng …. năm 2020.

 

Đại diện theo pháp luật của trung tâm

Giám đốc trung tâm

Ký tên

 • Đây là những thông tin về điều kiện thành lập mới trung tâm ngoại ngữ. Quý bạn là cá nhân mong muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải chuẩn bị hoàn tất những tài liệu, kế hoạch cụ thể để thực hiện việc thành lập này một cách nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định, tránh trường hợp mất thời gian, cản trở quá trình đi vào hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, hãy đến với dịch vụ của Luật Quốc Bảo. Luật Quốc Bảo đưa ra những giải pháp hay, hiệu quả nhất để Quý khách hàng tìm hiểu. Quý khách nên lựa chọn dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của Luật Quốc Bảo.

Tại đây, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc lập, soạn thảo hồ sơ và xin cấp Giấy phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ. Quý khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian khi tự mình thực hiện những vấn đề liên quan trong quá trình thành lập trung tâm.

Trên đây là những thông tin về điều kiện, quy trình trung tâm ngoại ngữ, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ hay các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ. Hãy liên hệ ngay với Luật Quốc Bảo Hotline: 0763.387.788. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.