Mẫu vay vốn ngân hàng

Để giải quyết vấn đề tài chính, nhiều cá nhân đã chọn sử dụng vốn của ngân hàng. Tuy nhiên, vì họ không biết các thủ tục và điều kiện cho khoản vay ngân hàng, nhiều người gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn và mẫu vay vốn ngân hàng không đáp ứng các yêu cầu, vì vậy không được phê duyệt.

Do đó, trước khi đăng ký vay ngân hàng, khách hàng cá nhân cần hiểu các điều kiện chung để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và do đó thủ tục nhanh hơn. Chúng tôi mời bạn tham khảo Luật Quốc Bảo để tìm hiểu về các mẫu vay vốn ngân hàng phổ biến nhất.

Mẫu vay vốn ngân hàng
Tìm hiểu về các mẫu vay vốn ngân hàng cùng Luật Quốc Bảo

Mẫu đơn xin vay vốn ngân hàng chính sách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay: …

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội …

1.Họ tên người vay: … Năm sinh: …

-Số CMND: …, ngày cấp: …./…./….., nơi cấp: …

-Địa chỉ cư trú: thôn …; xã …; Huyện …

-Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà) … làm tổ trưởng.

-Thuộc tổ chức Hội: … quản lý.

2.Họ tên người thừa kế: … Năm sinh … Quan hệ với người vay.

Chúng tôi đề nghị NHCSXH cho vay số tiền: … đồng (Bằng chữ …)

Để thực hiện phương án: …

Tổng nhu cầu vốn: … đồng. Trong đó:

+Vốn tự có tham gia: … đồng.

+Vốn vay NHCSXH: …đồng để dùng vào việc:

Đối tượng … … …Số lượng … … …Thành tiền … … …

-Thời hạn xin vay: … tháng; Kỳ hạn trả nợ: … tháng/lần.

-Số tiền trả nợ: … đồng/lần. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…./…../……

-Lãi suất cho vay: …% tháng, lãi suất nợ quá hạn: …%  lãi suất khi cho vay.

Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày …

Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…, ngày…tháng…năm….
Tổ trưởng Tổ TK&VV
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người thừa kế
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1.Số tiền cho vay: … đồng (Bằng chữ: …)

2.Lãi suất: … %/tháng. Lãi suất nợ quá hạn: … % lãi suất khi cho vay.

3.Thời hạn cho vay: … tháng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày…/…/…

…, ngày…tháng…năm….
Cán bộ tín dụng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng (Tổ trưởng) TD
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng Nông nghiệp

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

VIETNAMBANK FOR ARGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT


GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN- LOAN REQUEST LETTER

(Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình – For Individual & Household)

Kính gửi: CHI NHÁNH (BRANCH):…………………………………..

NHNo&PTNT VIỆT NAM (ARGRIBANK VIETNAM)

1. Thông tin cơ bản – Base Information

Họ và tên: (IN HOA) *: ………………………………………………………………………………………………

Full Name (VietNamese)*

Tên Tiếng Anh (CAPITAL) *:…………………………………………………………………………………………

Full Name (English)*

Tên Tắt (Tiếng Việt)*: ………………………………..Bí danh (Tiếng Việt):………………………………………..

Short Name (Vietnamese)*                                    Nick Name (Vietnamses)

Tên Tắt (tiếng Anh)……………………… …………..Bí danh (Tiếng Anh):……………………………………….

Short Name (English) *                                            Nick Name (English)

Số CMT/Hộ chiếu*:……………………………… Ngày cấp*:……./……./………..

ID No/Passport No*                                                   Issue Date*

Nơi cấp*:…………………………………………. Địa chỉ liên lạc*:……………………………………………

Issue By*                                                                    Address *

Số điện thoại (Tel No) *:…………………..Số Fax (Fax No):…………………….Email:…………………………

Hộ khẩu (population):………………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn ( professional qualification)……………………………………………………………………………………….

CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ( Từ đủ 18 tuổi trở lên ) – Members

STT

(Seq)

HỌ VÀ TÊN

( Full name)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ

(Relationship with householder)

KÝ TÊN HOẶC ĐIỂM CHỈ

(Sign or Finger’s Print)

Địa chỉ (Address):……………………………Phường/Xã (Commune):………………………………………………

Quận/huyện (District):…………………………………..Tỉnh (Province):………………………………………….

Chúng tôi làm giấy này đề nghị Ngân hàng xem xét cho vay số tiền:

This letter is sent to AGRIBANK for purpose of agreement in lending amount of money

-Bằng chữ (In Numbers):………………………………………………………………………….VND

-Bằng số (In Words):……………………………………………………………………………….VND

-Lãi suất (Interest Rate  ):………………..%/tháng (%/month)

– Kỳ hạn (Loan Term) :……………………tháng (month)

– Ngày trả nợ cuối cùng: …………../………./……….

The last day of repayment

– Giá trị tài sản bảo đảm:…………………………………………VND

Value of property mortgaged as collateral
Để thực hiện phương án kèm theo giấy đề nghị này

To carry out the plan with this request

ĐỐI TƯỢNG VẬT TƯ CHI PHÍ SẢN XUẤT CẦN VAY VỐN

Cost of materials in production after loan

STT

(Seq)

ĐỐI TƯỢNG

(Entity)

SỐ LƯỢNG

(Unit)

THÀNH TIỀN

(Payment)

– Lãi suất vay (Interest) :………………%tháng (%/month), thời hạn vay (loan term ):……………tháng (months).

– Ngày trả nợ cuối cùng:…..tháng….năm….

The final repayment date

+ Trả lãi theo (Interest type):………………

– Chúng tôi thế chấp, cầm cố có tài sản trị giá………….đồng, như sau:

We have mortgages, mortgage is worth … … … …. , as follows

STT

(Seq)

TÊN TÀI SẢN

(Property name)

GIẤY TỜ

( Documentation)

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

(Specification)

GIÁ TRỊ

(Value)

LỊCH SỬ TÍN DỤNG – Credit history

STT

(Seq)

Tên ngân hàng vay

( Bank’s name)

Hạn trả nợ cuối cùng

(Final repayment)

Dư nợ đến ngày xin vay

(Loans outstanding to the date of application)

1Tại NHNo&PTNT (At Agribank):

+ Ngắn hạn (short term)

+ Trung,dài hạn (medium, long term)

2Tại Ngân hàng khác (At other banks)

+ Ngắn hạn (short term)

+ Trung,dài hạn (medium, long term)

3Tổ chức, cá nhân khác

Other organizations and individuals

Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, nếu sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

I promise that the purpose of using the loan will be perform in compliance with the agreement and the repayment for principal/interest will be on time. If violation occurs, I will be responsible before law.

……,ngày(date) …tháng (month)…năm (year)..

vvng2
Thủ tục và điều kiện để thực hiện vay vốn ngân hàng mà bạn cần biết

Mẫu đơn xin vay vốn sinh viên ngân hàng chính sách.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:

Tên tôi là:………………………………………………………………….Nam/nữ:……………………………………………………..

Năm sinh:…………………………………………………………….Là sinh viên có mã số:…………………………………………

Lớp………………………………………………………………………… Khoa……………………………………………………………

Khóa………………………………………………………………………..Trường………………………………………………………..

Thời gian khóa học: từ…… tháng……. năm……. đến…… tháng……năm…………………………………………………

Họ và tên cha (hoặc mẹ, hoặc người đại diện theo pháp luật):……………………………………………………………

Địa chỉ: Thôn (ấp)…………………………………………Xã, Phường (Thị trấn)…………………………………………………

Huyện (Quận)…………………………………………………….Tỉnh (Thành phố)…………………………………………………

Tôi viết đơn này xin nhà trường xác nhận cho tôi đang là sinh viên học tập tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của ngân hàng.

Ngày…. tháng…. năm

 Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường……………………………………………………………..xác nhận anh/chị……………………………………………..

Hiện nay đang là sinh viên lớp…………………………………………………….. khoa………………………………………

Khóa…………………………… của nhà trường.

Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/bhxh.

Mẫu số 12b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

(Áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP)

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội …

 1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 2. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân1:

………………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên người đại diện:…………………………………………….. Chức vụ: ……

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:…………………………

– Ngày cấp:……………………………………………………… Nơi cấp: ……………

 1. Giấy ủy quyền (nếu có) số……………. ngày …./….. /…… của ……………………
 2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………
 3. Điện thoại: ……………………………………………………………………………
 4. Mã số thuế:……………………………………………………………………………
 5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ….

Do………………………………………………………………. Cấp ngày ……………

 1. Quyết định thành lập số2: ……………………………………………………………
 2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3số: ………………………………………

Do………………………………………………………………. Cấp ngày ……………

 1. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4số:……………………….. thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ………………………
 2. Tài khoản thanh toán số:……………………. tại Ngân hàng ………………………
 3. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ……………………………………………………
 4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
 5. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh5:

………………………………………………………………………………………

 1. Tình hình lao động trước và sau thời điểm tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19

…………………………………………………………………………………………

 1. Tiền lương phải trả tháng……. /20….. là:…………………………………… đồng.

III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Căn cứ vào văn bản…………………………………………………………………… thể hiện việc phải tạm dừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg

Hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Căn cứ phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh (đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động).

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội ………………………………………………… cho vay để trả lương cho người lao động tháng …/20…… cụ thể như sau:

– Số tiền vay:………………………………… đồng

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………. )

– Mục đích sử dụng vốn vay: để trả lương cho…………….. lao động trong tháng ….. năm 20….

– Thời hạn vay vốn:…………….. tháng.

– Lãi suất vay vốn: ………….%/năm, lãi suất quá hạn:……….%/năm.

– Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ

+ Nguồn tiền trả nợ: …………………………………………………………………

+ Kế hoạch trả nợ: ………………………………………………………………………

 1. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp nêu trên.
 3. Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan của bên vay vốn để đảm bảo người đại diện hợp pháp thực hiện giao dịch vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ của bên vay vốn6.
 4. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, đúng đối tượng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.
 6. Cam kết cung cấpcho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc đã trả lương cho người lao động trong vòng 30 ngày kể từ ngày được giảingân.
 7. Dừng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.
…. ngày ….. tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VAY VỐN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________________________

1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định.

5 Người sử dụng lao động tự kê khai về kết quả sản xuất kinh doanh, khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

6 Khi nộp hồ sơ đề nghị vay vốn, người sử dụng lao động cung cấp:

Bản sao Điều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức vay vốn; văn bản của chủ sở hữu doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức khác chấp thuận cho doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức khác vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức khác có quy định); giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức vay vốn;…”.

vvng3
Hướng dẫn cách viết mẫu đơn vay vốn đơn giản nhất

Cách viết đơn vay vốn ngân hàng.

Hướng dẫn soạn thảo nội dung của mẫu đơn xin vay ngân hàng

Chia mẫu đơn xin vay ngân hàng thành 3 phần khác nhau, theo đó bạn có thể dễ dàng quan sát và áp dụng theo cách hiệu quả nhất. Sau đây là hướng dẫn dành cho người mới, hy vọng chúng sẽ hữu ích đối với bạn.

Hướng dẫn trình bày nội dung giới thiệu trong đơn xin vay

Trong phần đầu tiên, mẫu đơn xin vay ngân hàng cũng như các mẫu đơn từ thuộc các tài liệu hành chính khác, người viết vẫn phải đảm bảo các yếu tố bắt buộc cơ bản như Quốc hiệu – Tiêu ngữ, Tiêu đề đơn vay vốn và địa chỉ gửi đơn.

– Với Quốc hiệu: Viết chữ in hoa toàn bộ, cần căn giữa

– Dòng tiêu ngữ: Viết ngay bên dưới dòng Quốc hiệu, cũng căn giữa và chỉ viết hoa các chữ cái đầu tiên của mỗi cụm từ

– Tiêu đề văn bản: Nội dung là “ĐƠN VAY VỐN NGÂN HÀNG” hoặc “GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN NGÂN HÀNG”. Khi viết, bạn cần viết hoa tất cả, viết gọn gàng, căn giữa và có thể in đậm để làm nổi bật văn bản.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt NamThành lập hộ kinh doanh

Nội dung chính của đơn xin vay ngân hàng

Thông tin người vay

Thông tin người vay là một nội dung không thể thiếu trong mẫu đơn xin vay ngân hàng. Theo đó, cho dù bạn là ai, bạn cần vay bao nhiêu tiền, bạn vẫn phải hiển thị đầy đủ nội dung, thông tin về bản thân.

Nội dung của mẫu đơn xin vay ngân hàng bao gồm:

– Tên đầy đủ của người vay: Viết trên giấy khai sinh hoặc chứng minh thư

– Ngày sinh: Chỉ định ngày sinh của bạn theo giấy tờ tùy thân (theo giấy khai sinh hoặc chứng minh thư)

– Dân tộc: Bạn là người dân tộc gì thì hãy ghi chính xác dân tộc của mình vào đây. Ví dụ: Kinh, Mông, Ede, Dao, Tày, Nùng,…

– Giới tính: hãy ghi“ Nam ” nếu bạn là Nam, hãy viết “ Nữ ” nếu bạn là “ Nữ

– Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước: Viết số chính xác được hiển thị trong giấy tờ của bạn. Đừng quên bao gồm ngày phát hành và địa chỉ của yêu cầu.

– Nơi đăng ký cư trú: Ghi rõ địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu của bạn vào mục này

– Số điện thoại liên hệ: Chỉ định số điện thoại liên lạc của bạn trong phần này, lưu ý rằng số điện thoại phải là số chính, thường xuyên được sử dụng và liên hệ với tất cả mọi người.

– Đối tượng: Ở đây, nếu một cá nhân hoặc gia đình thuộc một trong các đối tượng sau như doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm hợp tác, nhân viên, hộ gia đình kinh doanh, hợp tác xã,…,hãy ghi vào mẫu.

vvng4
Một số điều cần phải lưu ý trước khi vay vốn ngân hàng mà bạn cần biết

Mục đích và số tiền vay ngân hàng

Mục đích vay vốn là thông tin mà ngân hàng quan tâm, dựa trên đó họ sẽ đánh giá tính khả thi của khoản vay. Ở đây, người nộp đơn có thể trình bày một số lý do như kinh doanh, đầu tư, cho vay tiêu dùng, tiêu dùng cá nhân,…

Hiện tại, các ngân hàng cũng có nhiều chương trình hỗ trợ cho vay, vì vậy ngay cả khi bạn không phải là doanh nghiệp, bạn vẫn có cơ hội nhận được khoản vay như bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn muốn vay tiền, bạn cần chứng minh khả năng trả nợ.

Khả năng trả nợ càng cao, đơn xin vay sẽ được phê duyệt càng nhanh và ngược lại.

Ngoài ra, ở phần Tổng số tiền vay vốn cần phải được ghi rõ cả số và chữ viết. Trong đó, hãy phân loại rõ ràng nguồn vốn tự có và nguồn vốn muốn vay từ ngân hàng để thực hiện mục tiêu của mình.

Thời hạn vay cụ thể là bao lâu, khi trả theo hình thức nào và có bao gồm lãi và gốc hay chưa. Nói chung thông tin càng chi tiết bao nhiêu thì khả năng được duyệt càng lớn bấy nhiêu.

Thông tin về phương án gửi tiết kiệm

Phương án gửi tiết kiệm cũng là thông tin được phía ngân hàng quan tâm, do đó bạn cần ghi rõ về mức gửi hàng hàng tháng với số tiền cụ thể là bao nhiêu. Số tiền phải được ghi bằng số và bằng chữ để tránh trường hợp nhầm lẫn gây ảnh hưởng tới quyền lợi của các bên.

Kết luận về đơn xin vay ngân hàng

Trong phần kết thúc đơn xin vay ngân hàng, người vay chỉ cần đưa ra cam kết hoàn trả khoản vay đúng hạn, sau đó để lại một chữ ký và tên đầy đủ ở dưới cùng của tài liệu.

Sau khi ký, mẫu đơn xin vay ngân hàng sẽ hoàn thiện và bây giờ bạn có thể gửi nó cho ngân hàng mà bạn dự định vay để xử lý.

Lưu ý cần nhớ khi viết đơn xin vay ngân hàng

Khi viết một mẫu đơn xin vay ngân hàng, có một vài điều bạn cần ghi nhớ:

– Thứ nhất, người cần vay tiền cần xác định rõ khả năng trả nợ theo các tài liệu đã cam kết.

– Cần xem xét và giải thích cho trường hợp một trong hai bên không đáp ứng thỏa thuận trong các giấy tờ.

– Trong mẫu đơn xin vay ngân hàng, cần chỉ định thời gian trả nợ, nếu không, người cho vay có thể yêu cầu hoàn trả bất cứ lúc nào.

– Khi xuất trình mẫu đơn xin vay ngân hàng, bạn phải chú ý đến hình thức văn bản vì tài liệu này không chỉ được gửi đến ngân hàng, nó cũng được sử dụng làm bằng chứng trước tòa khi hai bên có tranh chấp.

Những câu hỏi liên quan đến mẫu vay vốn ngân hàng

Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội là gì?

Vay vốn là số tiền mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp vay từ các nguồn khác để sử dụng với điều kiện nó sẽ được hoàn trả theo thời gian và yêu cầu do người cho vay đặt ra.

Vay từ ngân hàng chính sách xã hội là khoản vay từ một ngân hàng được thành lập để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và những người thụ hưởng chính sách khác. Hoạt động của NHCSXH không phải vì lợi nhuận, khả năng thanh toán được Nhà nước bảo đảm, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 0%, không có bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước để giúp các hộ nghèo và người thụ hưởng chính sách tiếp cận tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, cải thiện điều kiện sống, thoát nghèo, góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế liên quan đến xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cho mục tiêu dân giàu – nước mạnh, xã hội công bằng- dân chủ – văn minh.

Khi vay vốn mua nhà ngân hàng có thể cho vay tối đa bao nhiêu tiền?

Nếu bạn có ý định vay tiền để mua một ngôi nhà, bạn nên đến gặp một nhân viên ngân hàng để xem bạn có đủ điều kiện để vay tiền từ ngân hàng hay không và bạn có thể vay bao nhiêu tiền, sau đó đến các nhà môi giới bất động sản để lựa chọn.

Chọn đúng nhà cho gia đình bạn. Điều này giúp bạn xác định vị trí những ngôi nhà phù hợp với khả năng tài chính của bạn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem nhà sau này.

Ngoài ra, trước khi đến ngân hàng để vay tiền, bạn nên phân tích tình hình tài chính của mình. Theo các chuyên gia,bạn chỉ nên bỏ ra tối đa 30% thu nhập ròng của bạn để trả cho các khoản vay.

Ví dụ: nếu bạn kiếm được 30 triệu/tháng, bạn chỉ nên chi 9-10 triệu để trả cho khoản vay mua nhà của mình.

Khoản thanh toán này đảm bảo rằng bạn không chịu quá nhiều áp lực tài chính và vẫn có quyền sử dụng vào các nhu cầu khác trong cuộc sống.

Khi vay vốn mua nhà lãi suất là cố định hay thả nổi?

Đây là một câu hỏi quan trọng để giúp bạn tránh rơi vào một cái bẫy tài chính. Với lãi suất cố định, các khoản thanh toán của bạn hầu như không thay đổi trong suốt thời gian vay.

Tuy nhiên, khi vay để mua nhà, vốn cố định nhưng lãi suất thường thả nổi.

Ví dụ, nhiều ngân hàng cung cấp các khoản vay mua nhà với lãi suất hấp dẫn 7 – 9% một năm, nhưng chỉ trong 12 tháng đầu tiên. Sau giai đoạn này, lãi suất sẽ được điều chỉnh 3-5% tùy theo chính sách của từng ngân hàng.

Do đó, nếu bạn đang xem xét giữa các khoản vay, hãy hỏi nhân viên tín dụng về số tiền tối đa mà bạn phải trả một tháng, sau đó chọn khoản vay phù hợp với tình hình tài chính của bạn. 

Điều kiện và thủ tục vay vốn tại ngân hàng sẽ diễn ra như thế nào?

Điều kiện cho vay ngân hàng

Điều kiện cho người vay:

Đối tượng đủ điều kiện cho vay ngân hàng:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài.

Cá nhân từ 18 tuổi.

Có ID / Thẻ nhận dạng công dân / Hộ chiếu hợp lệ

Mục đích của việc vay tiền từ ngân hàng là để phục vụ một mục đích hợp pháp.

Đối tượng không được ngân hàng hỗ trợ cho các khoản vay:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) của ngân hàng.

Những người muốn sử dụng vốn vay để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành và nghề bị pháp luật cấm.

Đối với khách hàng có nợ xấu từ ngân hàng hoặc điểm tín dụng thấp, các ngân hàng hoàn toàn có thể từ chối cho vay.

Điều kiện thu nhập

Khách hàng cần chứng minh thu nhập ổn định của mình thông qua hợp đồng lao động (có hiệu lực) với báo cáo lương (gốc) từ 3-6 tháng qua.

Ngân hàng sẽ xem xét mức thu nhập của người vay với số tiền cho vay để đánh giá khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng thêm các điều kiện khác nhau.

Điều kiện thế chấp

Để có được một khoản thế chấp ngân hàng, trước tiên khách hàng cần phải có tài sản thế chấp để thực hiện nghĩa vụ dân sự của họ. Khách hàng có thể sử dụng các loại tài sản đảm bảo (TSĐB) sau để vay thế chấp tại ngân hàng.

vvng5
Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ

Thủ tục vay ngân hàng

Hầu hết các quy trình cho vay tại các ngân hàng có các bước phổ biến sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Thông thường, nhân viên ngân hàng sẽ đặt câu hỏi cho khách hàng xung quanh: mục đích của khoản vay, vay bao nhiêu tiền, khoản vay bao lâu, tài sản thế chấp (nếu thế chấp), thu nhập bao nhiêu là thu nhập trung bình hàng tháng, là nguồn thu nhập ổn định, nguồn thu nhập chính…

Sau khi khảo sát, nhân viên ngân hàng sẽ xem xét từng khoản vay và hướng dẫn khách hàng hoàn thành đơn đăng ký để đảm bảo các điều kiện cho vay đối với ngân hàng đó.

Bước 2: Nhận đơn và thẩm định khoản vay

Sau khi nhận được đơn xin vay tiền từ khách hàng, ngân hàng sẽ xác nhận thông tin và đánh giá lại đơn đăng ký. Mỗi ngân hàng sẽ có quy định thẩm định riêng với mục đích hạn chế rủi ro và tăng khả năng trả nợ.

Nếu khách hàng cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết, ngân hàng sẽ thẩm định nó nhanh hơn, cơ hội phê duyệt khoản vay càng cao.

Bước 3: Phê duyệt khoản vay

Sau khi đánh giá đơn xin vay tiền, nhân viên đưa ra các đề xuất tín dụng và nộp cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khoản vay. Sau đó, nhân viên ngân hàng sẽ gửi thông báo cho khách hàng về khoản vay được phê duyệt.

Bước 4: Giải ngân

Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, khách hàng ký hợp đồng và ngân hàng sẽ giải ngân (cung cấp số tiền mà khách hàng được cho vay theo hợp đồng). Khách hàng có thể nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Thủ tục cho vay ngân hàng thường được thực hiện và hoàn thành trong 1-3 ngày. Tuy nhiên, đối với các khoản vay phức tạp, thời gian này có thể kéo dài tới 1 tuần.

Đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về các mẫu vay vốn ngân hàng phổ biến. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý. Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách rõ ràng nhất đến quý khách hàng. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.