Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng diễn ra như thế nào? Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng? Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng khi xây nhà mới? Điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ? Hãy cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu những thông tin này qua bài viết sau đây!

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Tìm hiểu về thủ tục và các thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Quy trình cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016 / TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 10/2012 / TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Thông tư chi tiết hồ sơ xin giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình giấy phép xây dựng và thẩm quyền.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ dựa trên các điều kiện quy định tại Điều 91, 92, 93 và 94 của Luật Xây dựng 2014 để xem xét và cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Quá trình cấp, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng được thực hiện theo Điều 102 của Luật Xây dựng 2014. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng như sau:

– Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được cấp đặc biệt;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ giao cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng cấp I và cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, và công trình hoành tráng đã được xếp hạng trong ranh giới hành chính dưới sự quản lý của họ; làm việc trên các đường phố và đường chính trong khu vực đô thị theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh; làm việc theo dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; hoạt động theo dự án và các công trình khác được chỉ định bởi Ủy ban Nhân dân của tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng cho các công trình còn lại và nhà riêng ở khu vực thành thị, bao gồm các ngôi nhà riêng biệt trong các khu vực được Nhà nước công nhận để bảo tồn trong các ranh giới hành chính do Nhà nước thiết lập. dưới sự quản lý của chính họ, ngoại trừ những người thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân của tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; Ban quản lý khu vực đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc quyền quản lý của họ, ngoại trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Đối với các công trình được cấp bởi một cơ quan cấp giấy phép xây dựng, cơ quan đó sẽ điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do họ cấp. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới của họ cấp trái với quy định.

Trong trường hợp giấy phép xây dựng được yêu cầu cho một dự án trong đó dự án đầu tư xây dựng bao gồm nhiều công trình thuộc các loại và loại khác nhau, cơ quan cấp giấy phép xây dựng ở cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại theo dự án.

Ngoài ra, Thông tư quy định việc thực hiện đối với các trường hợp trong giai đoạn chuyển tiếp khi thực hiện Luật Xây dựng 2014, cụ thể:

– Hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng trước ngày Luật xây dựng có hiệu lực 2014 ( ngày 1 tháng 1, 2015 ) không phải là giấy phép xây dựng nhưng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 phải có giấy phép xây dựng, nếu việc xây dựng đã bắt đầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, được phép tiếp tục xây dựng mà không phải xin giấy phép xây dựng.

Nhà đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015 / ND-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và hướng dẫn dự án đầu tư xây dựng của Thông tư này.

– Trong trường hợp các công trình nêu trên đã bắt đầu xây dựng trước ngày 1 tháng 1 năm 2015, nếu có điều chỉnh thiết kế, nhà đầu tư chỉ cần nộp cho một cơ quan xây dựng chuyên ngành để thẩm định thiết kế đã điều chỉnh trước khi xây dựng bằng cách điều chỉnh thiết kế.

Đối với những ngôi nhà riêng biệt không bắt buộc phải có thiết kế của họ được thẩm định bởi một cơ quan xây dựng chuyên ngành, nhà đầu tư phải nộp thiết kế điều chỉnh cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp để xem xét phê duyệt hoặc xem xét giấy phép xây dựng.

– Việc điều chỉnh, cấp lại, gia hạn và rút giấy phép xây dựng cho các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực sẽ tuân thủ các quy định của Thông tư này. Cơ quan điều chỉnh, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện bởi các cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng.

– Đối với các ngôi nhà riêng biệt trong các dự án phát triển đô thị và các dự án phát triển nhà ở được xây dựng trước ngày 1 tháng 1 năm 2015 với các điều chỉnh thiết kế so với các thiết kế mẫu và điển hình của dự án đã được phê duyệt, nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí quy hoạch xây dựng được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

Giấy phép xây dựng không bắt buộc phải được điều chỉnh ( trong trường hợp giấy phép xây dựng đã có sẵn ) hoặc được cơ quan có thẩm quyền công nhận để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện giao dịch, đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

– Công việc đã được cấp giấy phép xây dựng trước khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực, nhưng theo quy định của Luật Xây dựng 2014, nó được miễn giấy phép xây dựng nếu có sự điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung. Sau khi giấy phép xây dựng đã được cấp, một hồ sơ yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng

Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại điều 102 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư;bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc , cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 4: Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

Bước 5:Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 6: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Thẩm quyền cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các ngôi nhà riêng rẻ được xác định là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân của quận nơi có đất. Do đó, việc Ủy ban nhân dân phường nơi bạn ở từ chối cấp phép cho gia đình bạn là đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, điều 103 Luật xây dựng 2014 –Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định như sau:

Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị;

công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Việc xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cũng được hướng dẫn tại Điều 17 của Thông tư 15/2016 / TT-BXD hướng dẫn giấy phép xây dựng. Theo đó, đối với trường hợp theo nhu cầu xin giấy phép xây dựng cho một ngôi nhà riêng lẻ, thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân của quận nơi có đất của gia đình. Cụ thể:

Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều này căn cứ các Điều kiện quy định tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng năm 2014 để xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Quy trình cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý;

những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại Điểm a Khoản này.

3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

5. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

6. Giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa; di dời; giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 4 Thông tư này.

Quy định về bản vẽ xin phép xây dựng

Một bộ hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng đầy đủ theo quy định phải đủ các bản vẽ như sau:

BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG – PHẦN KIẾN TRÚC

Bìa ngoài

Bìa trong (để chủ nhà ký)

Bản vẽ vị trí ngôi nhà (Theo trích lục bản đồ lô đất)

Mặt đứng nhà

mặt sau, mặt bên nhà (nếu có)

Mặt bằng các tầng

Mặt cắt dọc nhà, mặt cắt ngang nhà

dtxd2
Quy định về bản vẽ xin phép xây dựng

BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG – PHẦN KẾT CẤU

Bản vẽ mặt bằng móng

Bản vẽ chi tiết móng

Bản vẽ cột, dầm, sàn các tầng

BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG – PHẦN ĐIỆN

Bản vẽ mặt bằng cấp điện thiết bị

Bản vẽ mặt bằng cấp điện chiếu sáng

Bản vẽ sơ đồ tủ điện toàn nhà (quan trọng nhất)

BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG – PHẦN NƯỚC

Bản vẽ mặt bằng cấp nước

Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải

Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa

Bản vẽ sơ đồ cấp thoát nước toàn nhà.

QUY ĐỊNH VỀ BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG CỦA QUẬN/HUYỆN: 

Phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Mật độ xây dựng: Trong bản vẽ xin phép cũng phải thể hiện diện tích của miếng đất và diện tích của phần mà bạn muốn xây dựng. bảng mật độ xây dựng này cũng nhà nước ban hành và bạn phải tuân thủ theo.

Quy mô xây dựng: Đây cũng là những quy định của nhà nước, về số tầng tối đa trong khu đô thị:

Ý nghĩa sẽ được thêm 1 tầng so với số tầng cơ bản. Số tầng sẽ phụ thuộc vào lộ giới và khu vực ở là trung tâm hay ngoại ô hoặc các khu vực riêng do UBND quy định.

Chiều cao tầng: tùy vào lộ giới đường sẽ quyết định đến chiều cao tầngtừCao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn lầu 1 cũng như các tầng.

Ví dụ: Lộ giới đường 3,5 ≤ L < 7, thì Cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn lầu 1: 5.8 m, Cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn tầng 3: 13.6m, ….

Khổ giấy bản vẽ xin phép xây dựng: không quy định về khổ giấy miễn là bản vẽ thể hiện toàn bộ theo quy định của nhà nước.

Quy định việc mở ban công, cửa sổ, lổ thông hơi trong sang nhà kế cận và xây dựng trong các khu nhà liền kề cũng phải thể hiện trong bản vẽ.

Lưu ý:

Từ tầng hai (lầu một) trở lên, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2m, không được mở cửa đi, cửa sổ; mép ngoài của ban công trong sang nhà hàng xóm phải cách ranh giới đất giữa 2 nhà ít nhất là 2 mét.

Khi chủ công trình có nhu cầu mở ban công, cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh đất nhỏ hơn 2 mét thì trong hồ sơ phải có thêm văn bản thỏa thuận với hộ liền kề được chứng thật của UBND xã, phường.

Vị trí mở cửa cần tránh tia nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh. Khi thỏa thuận bị hủy bỏ thì việc bít ban công, cửa sổ, lỗ thông hơi là mặc nhiên không phải xét xử.

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
______
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
Số: 05-BXD/KTQHHà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1996

THÔNG TƯ

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

________________

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 91-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 191/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế hình thành, thẩm định và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài và Nghị định số 42-CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng các công trình như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng:

1.1. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

1.2. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường đô thị, các di sản văn hoá lịch sử và các công trình kiến trúc có giá trị;

1.3. Bảo đảm việc xây dựng và sử dụng công trình theo quy định pháp luật và quy hoạch xây dựng;

1.4. Làm căn cứ để đăng ký sở hữu hoặc sử dụng công trình.

2. Đối tượng cấp giấy phép xây dựng và phạm vi áp dụng.

Tất cả các công trình trước khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo trong đô thị và tại những khu vực ngoài đô thị có quy hoạch để xây dựng và phát triển đô thị, thì đều phải có giấy phép xây dựng, trừ các trường hợp sau đây được miễn giấy phép xây dựng:

2.1. Công trình thuộc dự án nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, nhưng trước khi khởi công xây dựng chủ đầu tư phải gửi một bộ hồ sơ thiết kế công trình (giai đoạn thiết kế kỹ thuật) với nội dung như hồ sơ xin phép xây dựng các loại công trình quy định tại mục 1, Phần II Thông tư này đến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đến cơ quan được uỷ quyền cấp giấy phép xây dựng, nơi có công trình xây dựng để kiểm tra, theo dõi và lưu trữ;

2.2. Các trường hợp sửa chữa nhỏ như trát vá, quét vôi, đảo ngói, lát nền, thay cửa (trừ trường hợp mở cửa ra đường phố chính) và các cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị, đường ống kỹ thuật trong nhà và trong khuôn viên, trang trí nội thất không làm ảnh hưởng xấu đến kết cấu công trình các nhà lân cận và bộ mặt kiến trúc đường phố.

3. Căn cứ để xét cấp giấy phép xây dựng:

3.1. Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; 3.2. Giấy tờ hợp lệ xác nhận về quyền sở hữu công trình đối với trường hợp xin cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình hiện có;

Đối với các công trình di tích văn hoá, lịch sử được xếp hạng và các công trình kiến trúc có giá trị được công nhận phải giữ gìn, bảo vệ, nếu có yêu cầu phải phá dỡ trước khi tu bổ, tôn tạo, cải tạo, xây dựng lại thì phải có giấy phép phá dỡ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại cấp và sự chấp thuận của cơ quan quản lý văn hoá thông tin cấp có thẩm quyền;

3.3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành;

3.4. Quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt; quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước hoặc của nước ngoài được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng;

3.5. Các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Trách nhiệm của cơ quan và cán bộ, công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng:

4.1. Đối với cơ quan cấp giấy phép xây dựng:

a) Phải có đủ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Chuẩn bị đầy đủ các căn cứ cấp giấy phép xây dựng;

c) Niêm yết công khai trình tự và các thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp dân;

d) Có lịch tiếp dân và giải quyết kịp thời các khiếu tố, khiếu nại của các tổ chức và công dân về việc cấp phép xây dựng;

e) Khi tổ chức, cá nhân xin phép xây dựng có những vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, phải cử cán bộ, công chức có thẩm quyền hướng dẫn và trực tiếp giải quyết vướng mắc đó;

f) Sau khi cấp phép xây dựng, phải tổ chức kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện xây dựng theo giấy phép đã cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật;

dtxd3
Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

g) Phải đảm bảo thời hạn xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định:

– Đối với nhà ở tư nhân có quy mô nhỏ thì thời gian xét cấp giấy phép xây dựng không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

– Đối với các công trình khác thì thời gian xét cấp giấy phép xây dựng không quá 45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

– Trường hợp nhà có nguy cơ sụp đổ, có sự xác nhận của phòng quản lý xây dựng của quận, huyện thì thời gian xét cấp giấy phép xây dựng không quá 10 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

– Đối với các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thì thời gian xét cấp giấy phép xây dựng không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

h) Chịu trách nhiệm về chuyên môn thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc đô thị do việc cấp giấy phép xây dựng gây ra;

i) Thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật;

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thành lập công tyThành lập trung tâm ngoại ngữ

4.2. Đối với cán bộ, công chức cấp giấy phép xây dựng:

Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng phải có đủ các tiêu chuẩn tối thiểu sau:

a) Tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc hoặc xây dựng;

b) Phải được tuyển dụng qua thi tuyển hoặc kiểm tra sát hạch đối với người mới vào làm việc và phải qua lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý;

c) Phải nắm vững pháp luật về xây dựng và quản lý đô thị, trình tự, thủ tục hành chính và có năng lực tổ chức thực hiện, giải quyết nhanh gọn công việc theo nhiệm vụ được phân công; tôn trọng kỷ luật, có phong cách làm việc, ý thức và thái độ phục vụ tận tình nhân dân;

d) Phải chịu trách nhiệm về kết quả phần việc của mình được giao thực hiện trong việc giải quyết cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân xin phép xây dựng.

5.1. Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định pháp luật và giấy phép xây dựng được cấp;

5.2. Báo cáo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết để có biện pháp xử lý đối với các cán bộ, công chức thuộc cơ quan cấp giấy phép xây dựng có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc tiêu cực.

5.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả gây ra, nếu thực hiện không đúng giấy phép xây dựng được cấp;

5.4. Chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho chủ sở hữu các công trình có trên mặt đất, ngầm và trên không có liên quan do việc xây dựng công trình của mình gây ra.

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, thẩm định thiết kế và thi công:

Tổ chức, cá nhân thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế và thi công công trình phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

II. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng các công trình riêng lẻ:

1.1. Nhà ở

1.1.1. Hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà ở, gồm:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất hoặc những giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ tỷ lệ 1/200-1/500.

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200;

– Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

1.1.2. Hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Bản sao hợp pháp giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, kèm theo trích lục bản đồ tỷ lệ 1/200 – 1/500.

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải tỷ lệ 1/100 – 1/200.

d) ảnh chụp khổ 9×12 cm mặt chính công trình có không gian liền kề trước khi cải tạo, sửa chữa và mở rộng.

1.1.3. Hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do đại diện hợp pháp chủ sở hữu nhà đứng tên;

b) Bản sao hợp pháp giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, kèm theo bản đồ trích lục tỷ lệ 1/200 – 1/500.

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Sơ độ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

d) ảnh chụp khổ 9x12cm mặt chính công trình có không gian liền kề trước khi cải tạo, sửa chữa và mở rộng;

1.1.4. Hồ sơ thiết kế nhà ở đã nói tại các điểm 1.1.1, 1.1.2 và 1.1.3, khoản 1.1, mục 1, phần II Thông tư này được lập và thẩm định, phê duyệt như sau:

a) Đối với nhà ở có chiều cao từ 3 tầng trở xuống (một trệt + 2 lầu) và có diện tích sàn không quá 200 m2, thì chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế theo quy định và phải tự chịu trách nhiệm về an toàn, bền vững công trình của mình.

b) Đối với các loại nhà ở còn lại, tuỳ theo quy mô, tính chất công trình hồ sơ thiết kế phải được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành;

c) Khi tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở của dân, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải cử cán bộ, công chức có năng lực và thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng; nếu có những thành phần hồ sơ không đạt yêu cầu chuyên môn quy định, thì người tiếp nhận hồ sơ phải chỉ ra ngay những thiếu sót và nói rõ yêu cầu cụ thể cần điều chỉnh, bổ sung để người xin phép xây dựng có căn cứ hoàn chỉnh hồ sơ xin phép xây dựng theo đúng quy định.

1.2. Công trình công nghiệp, dịch vụ và các công trình dân dụng không phải nhà ở.

1.2.1. Hồ sơ xin phép xây dựng công trình trên đất mới được giao hoặc thuê:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Bản sao hợp pháp giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, hợp đồng thuế đất kèm theo trích lục bản đồ tỷ lệ 1/200 – 1/500.

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất, tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200;

– Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải tỷ lệ 1/100-1/200.

d) Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước thì phải có bản sao văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân thẩm định thiết kế kỹ thuật.

1.2.2. Hồ sơ xin phép xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo công trình trên khu đất hiện có đang sử dụng hợp pháp:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Bản sao hợp pháp giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, kèm theo trích lục bản đồ tỷ lệ 1/200 – 1/500;

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng, mặt cắt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải tỷ lệ 1/100 – 1/200.

d) Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân thẩm định thiết kế kỹ thuật (đối với các dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước).

e) Đối với công trình cải tạo, sửa chữa phải có ảnh chụp khổ 9×12 cm mặt chính công trình có không gian liền kề trước khi cải tạo, sửa chữa.

dtxd4
Trách nhiệm của cơ quan và cán bộ, công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng

g) Các yêu cầu khác:

– Đối với công trình có yêu cầu thay đổi chức năng, mục đích sử dụng đất, nhưng không thay đổi ranh giới đất, thì phải được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 23 Luật đất đai.

– Đối với các công trình di tích văn hoá, lịch sử hoặc kiến trúc có giá trị được Nhà nước công nhận, xếp hạng phải có giấy phép phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài:

1.3.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài gồm:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên.

b) Bản sao hợp pháp quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất, kèm theo trích lục bản đồ tỷ lệ 1/200 – 1/500;

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200-1/500;

– Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải tỷ lệ 1/100 – 1/200.

d) Bản sao Giấy phép đầu tư và Văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

1.3.2. Đối với các công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế thì tuân thủ theo Hiệp định mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết (nếu có).

1.4. Công trình tôn giáo:

Hồ sơ xin phép xây dựng các công trình tôn giáo, gồm:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Bản sao hợp pháp giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ tỷ lệ 1/200 – 1/500;

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, mỗi bộ gồm:

– Sơ đồ vị trí công trình;

– Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa và xử lý nước thải tỷ lệ 1/100 – 1/200.

d) Bản sao văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

e) Văn bản chấp thuận của Ban tôn giáo cấp tỉnh.

1.5. Công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

1.5.1. Hồ sơ xin phép xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nếu là công trình kiến trúc như nhà ga, nhà máy nước, trạm biến thế, bưu điện, tháp truyền hình … thì lập theo quy định như đối với các công trình nhà ở, công nghiệp, dịch vụ và các công trình dân dụng.

1.5.2. Đối với các công trình cơ sở hạ tầng xây dựng theo tuyến như đường sá, đường dây tải điện, các tuyến cấp thoát nước, dẫn khí v. v… thì hồ sơ xin phép xây dựng gồm:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ khu đất tỷ lệ 1/500 – 1/2000;

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

– Mặt bằng vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/2000 – 1/5000;

– Mặt bằng tổng thể công trình tỷ lệ 1/500;

– Mặt cắt chủ yếu thể hiện bố trí tổng hợp đường dây, đường ống tỷ lệ 1/100 – 1/200.

d) Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.6. Công trình xây dựng để sử dụng tạm thời như lán trại công trường, trưng bày triển lãm, công trình quảng cáo, công trình phụ trợ phục vụ thi công…

Tuỳ theo qui mô, tính chất và thời gian sử dụng, hồ sơ xin cấp phép xây dựng có thể giảm bớt so với các công trình xây dựng kiên cố khác để đảm bảo việc xây dựng nhanh chóng.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định mức độ giảm bớt các thành phần hồ sơ xin phép xây dựng các loại công trình này.

Đối với việc xây dựng các công trình quảng cáo, trước khi xin giấy phép xây dựng, phải có văn bản chấp thuận của Sở Văn hoá – Thông tin về nội dung quảng cáo.

2. Hồ sơ xin phép xây dựng các công trình tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu dân cư tập trung.

2.1. Hồ sơ xin phép xây dựng công trình hoặc cụm công trình theo các dự án riêng lẻ.

Đối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc các công trình nhà ở, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và các loại công trình khác do từng chủ đầu tư xây dựng trên các lô đất được giao hoặc được thuê lại để thực hiện xây dựng theo các dự án riêng lẻ trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu dân cư tập trung, thì hồ sơ xin phép xây dựng được lập như đối với các công trình đã qui định tại mục 1, phần II Thông tư này.

2.2. Hồ sơ xin phép xây dựng cho toàn bộ dự án hoặc một phần dự án.

2.2.1. Đối tượng và điều kiện áp dụng.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, các dự án phát triển nhà và các dự án xây dựng các khu đô thị tập trung khác, việc cấp giấy phép xây dựng có thể tiến hành một lần (nếu cả dự án chỉ thực hiện theo một giai đoạn) với điều kiện chủ đầu tư phải chuẩn bị đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình có trong dự án khi xin phép xây dựng hoặc nhiều lần nếu dự án thực hiện theo nhiều giai đoạn theo phân kỳ đầu tư.

2.2.2. Hồ sơ xin phép xây dựng cho dự án thực hiện theo một giai đoạn:

a) Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu), do chủ đầu tư đứng tên;

b) Quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất, kèm theo trích lục bản đồ khu đất tỷ lệ 1/500;

c) Ba bộ hồ sơ thiết kế của các công trình do tổ chức hoặc cá nhân có giấy phép hành nghề lập, mỗi bộ gồm:

– Đối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

+ Mặt bằng tổng thể (có định vị và cắm mốc từng công trình) toàn khu đất xây dựng theo dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tỷ lệ 1/200 – 1/500;

+ Mặt bằng từng công trình tỷ lệ 1/200 – 1/500, kèm theo các mặt cắt chủ yếu thể hiện bố trí tổng hợp đường dây đường ống tỷ lệ 1/100 – 1/200.

– Đối với công trình xây dựng trên mặt đất (nhà ở, sản xuất, dịch vụ, kinh doanh):

+ Sơ đồ vị trí công trình;

+ Mặt bằng lô đất tỷ lệ 1/200 – 1/500;

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu công trình, tỷ lệ 1/100 – 1/200;

+ Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải của các công trình trên mặt đất tỷ lệ 1/100 – 1/200.

Đối với các công trình xây dựng theo một mẫu thống nhất, thì chỉ thể hiện các bản vẽ thiết kế kỹ thuật của một công trình và ghi rõ các công trình khác trong dự án cũng áp dụng mẫu đó.

d) Bản sao các văn bản thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật của cơ quan nhà nước thẩm quyền.

2.2.3. Hồ sơ xin phép xây dựng cho dự án thực hiện theo nhiều giai đoạn:

Đối với dự án thực hiện theo nhiều giai đoạn, thì hồ sơ xin phép xây dựng mỗi giai đoạn cũng được lập như hồ sơ xin phép xây dựng cho dự án thực hiện theo một giai đoạn như đã quy định tại điểm 2.2.2 khoản 2.2 mục 2, phần II Thông tư này.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

3.1. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc lãnh thổ mình quản lý.

Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng thành phố (đối với các địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng), giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng và thẩm định hồ sơ xin phép xây dựng để trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật;

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng (đối với các địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng) trực tiếp cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc địa phương mình.

Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng, khi được uỷ quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật và phải thường xuyên báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết về tình hình cấp giấy phép xây dựng tại địa phương mình.

3.2. Chủ tịch UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu tư nhân và các công trình có quy mô nhỏ theo sự phân cấp của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khi được phân cấp cấp giấy phép xây dựng Chủ tịch UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện phải chuẩn bị đủ cán bộ hiểu biết nghiệp vụ chuyên môn, các căn cứ và điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

Khi cấp giấy phép xây dựng các công trình được phân cấp, Chủ tịch UBND các thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện phải thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật và sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng thành phố (đối với địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng)

Và phải thường xuyên báo cáo về tình hình cấp giấy phép xây dựng cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thông báo cho Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng thành phố (đối với các địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng).

Căn cứ điều kiền cụ thể của mỗi địa phương Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng (đối với các địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng) lập phương án tổ chức việc cấp phép xây dựng, trong đó phải phân loại và phân định rõ từng khu vực, vị trí các công trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với từng khu vực và từng loại công trình để Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Đối với các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh việc quy định về cấp phép xây dựng, phân định khu vực và phân loại các công trình để phân cấp cấp phép xây dựng do Chủ tịch UBND thành phố ban hành, sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3.3. Ban quản lý khu chế xuất hoặc khu công nghiệp tập trung cấp giấy phép xây dựng các công trình trong phạm vi ranh giới khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung do Chính phủ thành lập theo đúng quy định pháp luật và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng thành phố (đối với địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng)

Và phải báo cáo thường xuyên tình hình cấp phép xây dựng cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo cho Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng thành phố (đối với các địa phương đã có Kiến trúc sự trưởng) biết.

III. TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Trình tự cấp giấy phép xây dựng và theo dõi quá trình thực hiện giấy phép xây dựng được tiến hành như sau:

1. Tiếp nhận và phân loại hồ sơ xin phép xây dựng

Cơ quan cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ cử cán bộ có đủ thẩm quyền và năng lực tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng, kiểm tra nội dung và quy cách hồ sơ, sau đó phân loại ghi vào sổ theo dõi.

Khi nhận đầy đủ hồ sơ, người tiếp nhận hồ sơ phải ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày giải quyết. Phiếu nhận hồ sơ làm thành 2 bản, một giao cho chủ đầu tư và một bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Trong thời gian tối đa là 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép xây dựng phải trực tiếp thông báo bằng văn bản cho đương sự biết về yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Chủ đầu tư có quyền đề nghị người tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ và người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm đáp ứng đề nghị đó của đương sự. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp giấy phép xây dựng, thì người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép xây dựng phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho đương sự biết.

2. Tham vấn ý kiến các tổ chức có liên quan.

Tuỳ theo yêu cầu, đặc điểm của từng công trình, cơ quan cấp giấy phép xây dựng gửi văn bản tham vấn ý kiến cho các tổ chức có liên quan như: địa chính, văn hoá, y tế, công nghệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, giao thông công chính, quốc phòng… và chính quyền cơ sở sở tại.

Sau 10 ngày kể từ khi nhận được công văn xin ý kiến tham vấn, các tổ chức và cá nhân được hỏi ý kiến phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

Đối với những công trình lớn, phức tạp, ở vị trí quan trọng trong đô thị, có yêu cầu cao về mỹ quan kiến trúc, nghệ thuật, bảo vệ cảnh quan, môi trường thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức lấy ý kiến tư vấn của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch cấp tỉnh.

3. Giải quyết các khiếu nại

Khi nhận được khiếu nại trong việc cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải cử cán bộ có đủ khả năng và thẩm quyền nhận đơn và trả lời cho chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư vẫn không thống nhất với ý kiến trả lời của người đại diện cơ quan cấp giấy phép xây dựng, thì Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng (Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng) phải trực tiếp gặp và giải quyết khiếu nại đó của dân hoặc chủ đầu tư; nếu chủ đầu tư vẫn không thống nhất với cách giải quyết của Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng, thì khiếu nại lên cơ quan cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

4. Thẩm tra hồ sơ, quyết định cấp giấy phép và thu lệ phí.

Căn cứ vào hồ sơ xin phép xây dựng, các ý kiến tham vấn, chứng chỉ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại thực địa để quyết định hoặc từ chối cấp giấy phép xây dựng.

Giấy phép xây dựng được lập thành 2 bản chính, một bản cấp cho chủ đầu tư và một bản lưu ở cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp giấy phép xây dựng bị mất thì chủ đầu tư phải thông báo cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng biết để xử lý.

Trước khi giao giấy phép xây dựng, cơ quan cấp giấy phép xây dựng thu lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng và chính quyền sở tại cấp phường biết.

dtxd5
Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788

Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận được giấy phép xây dựng mà công trình vẫn chưa có điều kiện khởi công thì chủ đầu tư phải xin phép gia hạn. Thời hạn gia hạn thêm là 12 tháng, quá thời hạn trên, giấy phép xây dựng không có giá trị.

5. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giấy phép xây dựng

Các chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại giấy phép xây dựng.

Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư phải xin thay đổi giấy phép xây dựng, trong đó phải giải trình rõ lý do và nội dung sửa đổi.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét và quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép xây dựng trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày khi nhận được văn bản giải trình của chủ đầu tư.

Khi tiến hành định vị công trình, xác định cao độ nền cốt, xây móng và công trình ngầm, chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trường, đóng dấu, ký tên và xác nhận việc thi công công trình theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp.

Sau 3 ngày kể từ khi nhận được giấy báo của chủ đầu tư, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải cử người đến kiểm tra, xác minh tại hiện trường. Nếu quá 3 ngày mà vẫn không có cán bộ, công chức của cơ quan cấp giấy phép đến, thì chủ đầu tư được tiếp tục triển khai việc thi công công trình. Mọi sai sót do việc kiểm tra chậm trễ gây ra, cơ quan cấp giấy phép phải chịu trách nhiệm.

Các giai đoạn thi công còn lại thì chủ đầu tư phải thi công theo đúng giấy phép xây dựng được cấp. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai với quy định của giấy phép xây dựng thì phải được xử lý theo quy định pháp luật, sau đó mới được tiếp tục thi công.

Khi công tình đã được xây dựng xong, phải tiến hành nghiệm thu theo đúng quy định của Bộ Xây dựng tại Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng xác nhận công trình đã xây dựng đúng giấy phép xây dựng được cấp để làm căn cứ cho chủ đầu tư đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và khai thác sử dụng công trình.

6. Lưu trữ hồ sơ xin phép xây dựng và hoàn công

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ hoàn công để quản lý chặt chẽ việc cải tạo và xây dựng các công trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc cấp giấy phép xây dựng đảm bảo nhanh gọn, chặt chẽ, chính xác, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý, uốn nắn kịp thời những sai sót và các hành vi tiêu cực;

2. Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Kiến trúc sư trưởng thành phố (đối với các địa phương đã có Kiến trúc sư trưởng) căn cứ vào quy định tại Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994, Nghị định 191/CP ngày 28/12/1994, Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ và Thông tư này giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng tại địa phương;

3. Chủ tịch UBND các thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện khi được phân cấp cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm kiện toàn công tác tổ chức và chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng đúng với quy định pháp luật;

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

BỘ XÂY DỰNG

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

UBND xã có được cấp giấy phép xây dựng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 103 của Luật Xây dựng 2014 về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

“ Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng sẽ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được cấp đặc biệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng cấp I và cấp II; công trình tôn giáo; công trình của di tích lịch sử – văn hóa, di tích, tranh tượng đài được xếp hạng; làm việc trên các đường phố và trục chính trong khu vực đô thị;

Đối với các công trình thuộc các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban Nhân dân tỉnh được ủy quyền cấp giấy phép cho Bộ Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao xây dựng dưới sự quản lý và chức năng của các cơ quan này.

3. Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình và nhà riêng biệt được xây dựng tại các trung tâm đô thị, trung tâm cụm xã, khu bảo tồn và khu di tích văn hóa lịch sử ở các địa phương tương ứng dưới sự quản lý của họ, ngoại trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này.

4. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do họ cấp.

5. Trong trường hợp cơ quan cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã được cấp không đúng cách, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.”

Vì thế. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng thuộc về các cơ quan nhà nước sau: Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân của tỉnh và Ủy ban Nhân dân của huyện. Do đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã không có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; Do đó, Ủy ban Nhân dân của huyện không được phép ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân của xã.

Những câu hỏi liên quan đến thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo được quy định như thế nào?

1. Một mẫu đơn xin giấy phép sửa chữa hoặc cải tạo công trình hoặc nhà ở, được thực hiện theo mẫu.

2. Một bản sao hoặc tập tin có chứa bản sao gốc của một trong những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý và sử dụng công trình hoặc nhà theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3.Bản sao hoặc tệp chứa bản sao gốc của bản vẽ trạng thái hiện tại của phần hoặc vật phẩm của công việc sửa chữa hoặc cải tạo đã được phê duyệt theo quy định với thang đo tương ứng với tỷ lệ của các bản vẽ trong tập tin hồ sơ yêu cầu giấy phép sửa chữa và cải tạo và chụp ảnh ( 10×15 cm ) về tình trạng hiện tại của công trình và các công trình lân cận trước khi sửa chữa hoặc cải tạo.

4. Đối với các tác phẩm của các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, phải có một bản sao hoặc một tập tin có chứa bản gốc phê duyệt bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Giấy phép xây dựng có thời hạn được quy định như thế nào?

1. Căn cứ vào các quy định tại Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, địa điểm của công trình, Ủy ban Nhân dân của tỉnh sẽ ban hành các quy định cụ thể về quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian tồn tại của công trình được phép làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng với một thời hạn nhất định, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ. Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.

3. Trong trường hợp giấy phép xây dựng đã hết hạn, nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục sử dụng nó, sẽ yêu cầu cơ quan cấp phép xem xét cho phép gia hạn thời hạn sử dụng.

Đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý. Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách rõ ràng nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.