Đơn đề nghị xin cấp mới gia hạn cấp lại giấy phép lao động

Bạn đang lập hồ sơ xin cấp phép giấy lao động cho người lao động nước ngoài. Bạn đang tìm kiếm mẫu đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Sau đây, chúng tôi Luật Quốc Bảo sẽ chia sẻ mẫu đơn để Quý khách tham khảo.

Mẫu số 11 Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Các trường hợp cần khai Mẫu số 11/PLI, đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI được thực hiện khi các bạn chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục sau:

– Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (hay cấp mới giấy phép lao động)

– Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động

– Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Mẫu số 11/PLI

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI do đại diện doanh nghiệp/tổ chức thực hiện và gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành phố – nơi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài đặt trụ sở. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm 4 phần:

– Phần 1: thông tin về doanh nghiệp, căn cứ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động;

– Phần 2: Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài;

– Phần 3: Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài;

Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động
Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

Mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

Đơn đề nghị xin cấp mới giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các công ty, nhà thầu, tổ chức…..

Mẫu số 11 Đề nghị xin cấp giấy phép lao động mới/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của doanh nghiệp, tổ chức ban hành kèm theo  Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

Mẫu số 11/PLI

Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………….

V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ……………(1)……………..

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức)…………………………………………….
 3. Tổng số người lao động dang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………….người

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người

 1. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
 2. Điện thoại: ………………………………… 6. Email (nếu có) ……………………………
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ……………………………………………………

Cơ quan cấp: …………………………… Có giá trị đến ngày: ……………………………..

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): …………………………………………………………….

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số …… (ngày … tháng … năm…) của ………, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………… 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……………………….
 3. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………
 4. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………… Có giá trị đến ngày: ……………………………………………

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………………………………………………
 2. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………
 3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….
 4. Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………..
 5. Chức danh công việc: ……………………………………………………………………..
 6. Hình thức làm việc: ………………………………………………………………………..
 7. Mức lương: …………………………………VNĐ.
 8. Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…): ……..………………………………………………………………………………………………
 9. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: ……………………………………………………
 10. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ………………..…………………………………………………………………………………….
 11. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

 1. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng… năm…) đến (ngày… tháng… năm…..)…………..

– Nơi làm việc lần 2: …………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…)…………..

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ………………………………………………………..

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…)…………..

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: ………..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …..

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giấy phép lao động

Đơn đề nghị xin cấp mới gia hạn cấp lại giấy phép lao động.
Đơn đề nghị xin cấp mới gia hạn cấp lại giấy phép lao động.

Hướng dẫn cách điền mẫu mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP cho việc xin cấp mới giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mục (1) điền như sau:

– Nếu đơn vị tổ chức là các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trường đại học …. thì điền: Kính gửi : Cục việc làm – Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội

– Nếu đơn vị là doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp luật đầu tư tại các tỉnh, thành phố thì điền: Kính gửi: Sở lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh, thành phố ….. nơi doanh nghiệp có trụ sở;

– Nếu đơn vị sử dụng lao động nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất và nếu thẩm quyền cấp giấy phép lao động thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất  thì điền thông tin: Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất …… tỉnh thành phố ……

Mục (2) Mục (3) chỉ điền khi xin cấp mới giấy phép lao động không điền trong trường hợp gia hạn giấy phép lao động

Các mục các dòng điền đầy đủ đúng thông tin như thông tin yêu cầu với các yêu cầu chính xác như thông tin trên nội dung đăng ký kinh doanh, trên hộ chiếu, thông tin nhân thân người nước ngoài và nhu cầu của doanh nghiệp ….

Mọi thắc mắc về biểu mẫu xin cấp giấy phép lao động gia hạn giấy phép lao động xin vui lòng liên hệ Luật Quốc Bảo để được giải đáp.

Trên đây là thông tin về Đơn đề nghị xin cấp mới gia hạn cấp lại giấy phép lao động. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hay bất kỳ thắc mắc có mong muốn được giải đáp nhanh chóng, vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.