Sang nhượng trường mầm non

Hiện nay, dân số đang tăng nhanh, do đó nhu cầu thành lập trường mầm non cũng khá phổ biến. Nhưng nhiều trường hợp không muốn thành lập một trường học mới, nhưng muốn sang nhượng trường mầm non hoặc mua lại trường đã hoạt động để có được số năm kinh nghiệm, cũng như giáo viên của trường, và đặc biệt là giấy phép kinh doanh. Cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu trong bài viết sau đây một số vấn đề liên quan đến sang nhượng trường mầm non.

Sang nhượng trường mầm non
Cùng Luật Quốc Bảo tìm hiểu trong bài viết sau đây một số vấn đề liên quan đến sang nhượng trường mầm non

Mục lục

Hợp đồng sang nhượng trường mầm non.

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN(1)

(Số: ……………./HĐCNCP)

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015;

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ của Công ty …………………………………;

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Là cổ đông của: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: …………………………………… cấp ngày ….. tháng …. năm …………..

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………… tại Ngân hàng ………………………………………….

Do Ông (Bà): ………………………………………. Sinh năm: (3) …………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………. làm đại diện.

CMND số: ………………………………… Ngày cấp …………………………….. Nơi cấp ………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Là cổ đông của: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………….

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………………………….

CMND/GPĐKKD số: ………………………………………. cấp ngày ….. tháng …. năm …………

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………… tại Ngân hàng ……………………..

Do Ông (Bà): ……………………………………………….. Sinh năm: (3) …………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….. làm đại diện.

CMND số: ……………………………….. Ngày cấp ………………………… Nơi cấp ……………….

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần (chứng khoán) cho bên B theo nội dung sau:

a) Tên chứng khoán: Cổ phần ……………………………………………………………………………

b) Tổ chức phát hành: ……………………………………………………………………………………..

c) Loại cổ phần: ……………………………………………………………………………………………..

d) Mệnh giá: ………………………………………………………………………………. đồng/cổ phần.

e) Số lượng: …………………………. cổ phần (Bằng chữ: …………………………………………).

f) Giá chuyển nhượng: …………………… đồng/cổ phần (Bằng chữ: ………………../cổ phần).

g) Tổng giá trị giao dịch: ……………………….bđồng (Bằng chữ: ………………………………..).

Điều 2: Phương thức và thời hạn thanh toán

a) Phương thức thanh toán:

Tổng số tiền chuyển nhượng được nêu tại Điều 1 sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A bằng ………………………….

b) Thời hạn thanh toán:

– Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng này, Bên B sẽ đặt cọc một khoản tiền tương ứng là ………….% giá trị của Hợp đồng.
– Sau ……… ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày ……. tháng ……. năm …….. Bên B thanh toán cho Bên A khoản tiền là: ………………………………., khoản tiền đó đã bao gồm cả khoản đặt cọc.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng;
Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên B theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp Bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định trong Hợp đồng này, sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận như trên và bồi thường thiệt hại cho Bên B một khoản tiền bằng ……………………… % giá trị của hợp đồng này, tức ……………………….. đồng (Bằng chữ: ………………………………………)

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Bên B được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của ……………………………. kể từ ngày được …………………………… chấp thuận và hoàn tất thủ tục chuyển tên cổ đông.

Điều 5: Cam kết của Bên A

Bên A cam kết rằng:

 • Bên A có quyền sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng quy đinh tại Điều 1 của Hợp đồng này và Bên A đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của mình;
 • Cổ phần của Bên A đã đăng ký hợp thức, đã thanh toán đầy đủ cho ………………………….. và được phép chuyển nhượng.
 • Bên A tiến hành thủ tục thông báo cho …………………………. được biết về việc thay đổi cổ đông, kể từ khi có xác nhận của ………………………… nếu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc kể từ khi thanh toán hết bằng tiền mặt.
 • Nếu hết thời hạn thanh toán mà Bên A từ chối thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần thì Bên B được nhận lại tiền đặt cọc tại ngân hàng và Bên A phải trả cho Bên B một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

Điều 6: Cam kết của Bên B

Bên B cam kết:

 • Bên B sẽ kế thừa và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Bên A sau khi hoàn thành các cam kết theo Hợp đồng này.
 • Thanh toán đầy đủ theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Nếu đến hết thời hạn thực hiện thanh toán quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này mà Bên B không thanh toán đủ hoặc không thanh toán hết thì coi như Hợp đồng này hết hiệu lực và Bên B bị mất tiền đặt cọc, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 của Hợp đồng.

Điều 7: Thay đổi và bổ sung các điều khoản của Hợp đồng

 • Trên đây là toàn bộ thoả thuận giữa các bên liên quan đến các vấn đề quy định tại Hợp đồng.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của các bên.
 • Nếu một quy định bất kỳ của Hợp đồng bị Toà án tuyên bố vô hiệu hoặc không thực thi được, các bên sẽ xem như tất cả các quy định còn lại của Hợp đồng này có giá trị, thực thi được và được các bên tuân thủ.

Điều 8: Kế thừa

 • Các bên cam kết bản thân mình và các cá nhân, tổ chức kế thừa quyền lợi và trách nhiệm của các bên sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định trong Hợp đồng này mà không có bất kỳ khiếu nại nào;
 • Hợp đồng này có giá trị bắt buộc và có hiệu lực đối với các bên và bên kế thừa, không có bất kỳ một sự rút lui không thực hiện các cam kết trong hợp đồng này mà không có sự thoả thuận giữa các bên.

Điều 9: Các sự cố vi phạm:

 • Do giá trị của Công ty chưa được kiểm toán, nên Bên B yêu cầu Bên A cam kết Bảng danh mục tài sản của Công ty đã được Hội đồng quản trị xác nhận tại Phụ Lục của Hợp đồng này như sau: Tương ứng với số tài sản của Công ty tại Bảng danh mục tài sản thì giá của một cổ phần của Công ty cổ phần …………………………………. là ………………………………………….
 • Trong thời gian là một tháng kể từ ngày đặt cọc, nếu Bên B phát hiện số lượng tài sản của Công ty cổ phần ……………………… trong Bảng danh mục tài sản của Công ty cổ phần ……………………………. giảm xuống hoặc tăng lên, thì các bên phải xác định lại giá trị của một cổ phần ở tại thời điểm đặt cọc và Bên B thanh toán cho Bên A theo đúng thời hạn, với giá đã được điều chỉnh. Ngoài thời gian này, coi như Hợp đồng đã được thực hiện và không có bất kỳ sự điều chỉnh giá nào khác.

Điều 10: Thông báo

Mọi thông báo, yêu cầu và liên lạc khác theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến địa chỉ tương ứng nêu trên.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12: Điều khoản thi hành

 • Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này.
 • Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký phụ lục bổ sung.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………………………… chấp thuận việc chuyển nhượng.
 • Hợp đồng gồm 03 (ba) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại ………………………………………………………………..
………………., ngày…..tháng…..năm……..
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện và đăng ký theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014;

(2) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014;

(3) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bổ sung thông tin người đại diện cho tổ chức đó;

Sang nhượng trường mầm non tại TPHCM.

Danh sách một số trường mầm non chuyển nhượng tại TPHCM mà bạn có thể tham khảo.

Sang nhượng trường mầm non khu vực Tân Bình – Tp.HCM

– Địa điểm: khu vực yên tĩnh, không gian mở thuận tiện cho cha mẹ đón và rước con

– Liền kề với nhiều quận: Tân Bình, quận 3, quận Phú nhuận,…

– Diện tích sử dụng trường học: gần 600m2, có phòng chơi trong nhà, sân thượng ngoài trời: vườn rau và hồ bơi

– Trường mới xây được sửa chữa hoàn toàn theo tiêu chuẩn của trường mầm non, vì vậy học sinh có thể được tuyển dụng ngay lập tức 

– Tài liệu pháp lý đầy đủ cho nhóm trẻ em mẫu giáo + Công ty + Phòng cháy chữa cháy … là trường hàng đầu trong quận

– Nhân sự – Giáo viên đầy đủ

– Số lượng học sinh trước đại dịch là 65 trẻ em

– Cơ sở vật chất siêu đẹp mới, 4 phòng học rộng rãi, 2 phòng ăn và học tập lớn, tầng trệt cho sân chơi hệ thống nhà banh, giá thuê siêu rẻ.

– Học phí + bữa ăn: từ 5,5 triệu chưa ăn tối vào thứ bảy, hiện đang đi học lại sau khi dịch bệnh 30 bạn.

– Do nhiều trường quá nên không thể gồng gánh. Mong tìm được chủ mới có tâm và phát triển Trường, sẽ hỗ trợ time đầu hoạt động.

Giá: 1 tỷ, có thể thương lượng (đầu tư ban đầu hơn 3 tỷ)

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 20
Danh sách một số trường mầm non chuyển nhượng tại TPHCM mà bạn có thể tham khảo.

Sang nhượng nhóm lớp trẻ mầm non tại Bình Trị Đông

Địa chỉ: Bình Trị Đông – Huyện Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích: 480m2

Giá chuyển nhượng: Thỏa thuận

– Mẫu giáo mát mẻ, sạch sẽ và đẹp, 1 tầng trệt 1 tầng lầu

– Thuộc khu vực đông dân cư, trình độ dân trí cao, an ninh tốt

– Trước dịch có 90 bé, giờ mình cần sang lại, chỉ việc vào làm và tiếp quản.

Học phí từ 1 triệu đến 2 triệu đồng

Đầy đủ giáo viên, bảo mẫu, hỗ trợ

– Giao thông vận tải rất thuận tiện.

Sang lại Trường Mần Non mới Mặt Tiền Phạm Văn Sáng, Xuân thới thượng, Hóc Môn.

Sang lại Trường Mần Non mới Mặt Tiền Phạm Văn Sáng, Xuân thới thượng, Hóc Môn

– Cần sang lại Trường mẫu giáo đang hoạt động, Diện tích 10m x 40m, đầy đủ tiện nghi, tất cả không gian có máy lạnh, bao gồm 4 phòng học lớn, bếp riêng biệt, khu vui chơi, hệ thống camera, nội thất đầy đủ, phòng đầy đủ tiện nghi, tất cả đều hoàn toàn mới.

– Đối với tất cả các thiết bị, vật tư, cơ sở hạ tầng, Thương hiệu, mọi thứ chỉ việc kinh doanh.

– Nằm ở một vị trí đắc địa, khu vực kinh doanh sầm uất mặt tiền đường, đông dân cư, gần nhiều công ty, nhà máy thuận tiện cho hoạt động.

– Giấy phép kinh doanh đầy đủ.

– Giá: 300 triệu, có thể thương lượng.

– Giá thuê rất rẻ chỉ 15 triệu / tháng, hợp đồng dài hạn, chủ nhà dễ chịu.

Sang nhượng trường mầm non tại Hà Nội

Danh sách một số trường mầm non chuyển nhượng tại Hà Nội mà bạn có thể tham khảo.

Chuyển nhượng trường mầm non tại Từ liêm hơn 700m2 tầng 1 chung cư

Thông tin chi tiết

Địa điểm:  nằm tại tầng 1 khối đế chung cư khu Từ liêm gần đường 32, khu mỹ đình

Mô tả:

Diện tích hơn 700m2 hiện có 10 phòng học

Hiện có 170 học sinh

Học phí 3,5 triệu / tháng + tiền ăn 50.000 / ngày

Học theo phương pháp Mon, tiếng Anh, chương trình của Bộ Giáo dục

Cần tìm một đối tác chuyển nhượng toàn bộ

Giá thỏa thuận

Chuyển nhượng trường mầm non trường tiểu học khu mỹ đình diện tích 3500 m2

Thông tin chi tiết

Chuyển trường mầm non của trường tiểu học Mỹ Đình Diện tích 3500 m2.

+ Diện tích đất 3500m2 ,diện tích xây dựng 3800m2, 3,5 tầng. Quy mô trường mầm non và tiểu học. Khuôn viên trường đẹp, cơ sở vật chất mới và hiện đại. Phù hợp cho các trường trung cao cấp, song ngữ, quốc tế.

Địa điểm: Nằm trong khu đô thị sầm uất, đông dân cư và cao cấp ở khu vực Mỹ Đình.

Chi tiết:

+ Diện tích đất 3500m2, diện tích xây dựng 3800m2, 3,5 tầng.

+ Quy mô trường mầm non và tiểu học.

+ Khuôn viên đẹp, cơ sở vật chất mới và hiện đại.

+ Thích hợp cho trường trung học, song ngữ, quốc tế.

+ Cần tìm một đơn vị tiếp quản có kinh nghiệm trong giáo dục.

+ Chuyển nhượng tất cả đất đai, cơ sở vật chất và học sinh

Giá thỏa thuận.

Chuyển nhượng trường mầm non trung tâm mỹ đình diện tích 700m2

Thông tin chi tiết

Chuyển trường mẫu giáo trung tâm Mỹ Đình với diện tích 700m2

Vị trí:  Nằm tại vị trí tầng 1,2 tòa nhà hỗn hợp khu tập trung đông dân cư, dân trí cao gần khu HD Mon, vinhome gardenia, golden fiel, MD complex. Với vị trí này phù hợp cho những khách hàng làm thương hiệu lớn.

Mô tả: Diện tích tầng trệt của tầng 1 là 200m2, tầng 2: 500m2

+ Hiện tại là một trường mầm non ở phân khúc trung và cao cấp

+ Cơ sở đẹp, trường có 50 học sinh

+ Chủ trường có việc nên không tiếp tục làm được, muốn tìm khách tâm huyết tiếp tục làm mầm non. 

+ Giá thuê nhà 110 triệu/tháng

Giá chuyển nhượng: Thỏa thuận.

Mua lại trường mầm non.

Những lưu ý khi mua lại trường mầm non.

1. Xác định chủ sở hữu của trường mầm non

Theo luật, một cơ sở đào tạo mầm non phải được thành lập và đăng ký hoạt động bởi một doanh nghiệp (loại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn).

Bạn tìm hiểu để xác định chủ sở hữu của cơ sở mầm non, nếu doanh nghiệp này được thành lập chỉ có duy nhất cơ sở mầm non này, ngoài ra không có hoạt động kinh doanh nào khác thì có thể đàm phán mua lại công ty trên để có toàn quyền quản lý, sở hữu cơ sở mầm non.

Nếu không thay đổi tên, địa điểm.. thì bạn không cần thực hiện các thủ tục hành chính thay đổi thông tin về cơ sở mầm non.

2. Thực hiện các thủ tục để nhận chuyển trường mẫu giáo

a/ Thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, hồ sơ chuyển nhượng có thể khác, nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của 1 chủ sở hữu, về cơ bản, bạn cần có hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và bản sao chứng thực chứng minh thư (người mua hoặc người bán) cùng với cùng thông báo ban đầu về những thay đổi trong nội dung kinh doanh; quy định của doanh nghiệp.

Nếu đó là một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần, phải có một hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa bạn và các thành viên/cổ đông khác, một hồ sơ thanh lý hợp đồng; biên lai thanh toán chuyển khoản; danh sách các cổ đông/người đóng góp vốn sau khi thay đổi;  thông báo ban đầu về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Bạn có thể tham khảo lời khuyên chi tiết về thủ tục chuyển nhượng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Luật Quốc Bảo.

Khong co tieu de 1300 × 1000 px 15
Những lưu ý khi mua lại trường mầm non.

b/ Hợp đồng chuyển trường mẫu giáo

Ngoài hồ sơ chuyển nhượng của công ty, bạn nên thiết lập một hợp đồng để chuyển cơ sở mầm non trong đó cần phải liệt kê tất cả các thiết bị của cơ sở của người bán chuyển nhượng, hệ thống giáo viên, sổ kế toán và hồ sơ pháp lý của cơ sở; hệ thống học sinh và các tài liệu liên quan đến học sinh… làm cơ sở để tránh tranh chấp trong tương lai.

Sang nhượng trường học.

Các thủ tục pháp lý.

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Chuẩn bị tài liệu chuyển nhượng trường mẫu giáo và mầm non tư thục

Bước 2:

Gửi đơn đăng ký của bạn tại khu vực 1 cửa của Ủy ban Nhân dân của huyện, thị trấn hoặc nơi trường mầm non tọa lạc.

Cán bộ nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Khi phát hiện ra rằng hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, thì phải thông báo rõ ràng cho người nộp đơn về việc thiếu hoặc không phù hợp của nó.

Bước 3:

Bộ phận có thẩm quyền sẽ gửi hồ sơ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận liên quan trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 4:

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quận phê duyệt trong vòng 03 ngày, sau đó trả lại kết quả theo giấy tờ hẹn.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm

Đơn xin phép thay đổi chủ sở hữu của trường mẫu giáo hoặc một trường tư thục của chủ sở hữu trường hiện tại

Văn bản đề nghị được tiếp nhận quản lý nhà trẻ, nhà trường và cam kết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị được làm chủ trường mới

Một bản sao của quyết định cho phép thành lập một trường mẫu giáo hoặc một trường tư thục

Đề án tiếp nhận và phát triển nhà trẻ, nhà trường giai đoạn tiếp theo (minh chứng xác nhận về khả năng tài chính, tiếp nhận đất đai, cơ sở vật chất); cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trẻ, nhà trường; dự thảo quy chế hoạt động của nhà trẻ, nhà trường.

Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm chủ trường (có công chứng)

Lưu ý

Ngoài việc mua và bán các trường mầm non theo thủ tục thông thường, có nhiều trường hợp trường mẫu giáo và mầm non thuộc về công ty hoặc thuộc sở hữu của công ty, khi mua một trường học, bạn có thể cân nhắc theo phương án mua lại cổ phần hoặc vốn góp của công ty.

Nếu bạn đi theo hướng này, thủ tục sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

Tình trạng thanh toán thuế của công ty cho đến thời điểm nhận chuyển nhượng

Danh sách nhân viên, giáo viên và hợp đồng lao động giữa giáo viên, nhân viên và công ty

Danh sách, số lượng trẻ em đến trường và cam kết giữa nhà trường và phụ huynh

Tài chính công ty: hợp đồng tín dụng, nợ với các tổ chức tín dụng khác…

Quy trình sang nhượng trường mầm non

Bước 1: Thực hiện chuyển nhượng các tài sản tại lớp học và chuyển nhượng các hợp đồng còn hiệu lực

Đối với các tài sản không đăng ký quyền sở hữu trong lớp học như đồ nội thất, thiết bị giảng dạy,.., các bên có thể đồng ý về giá cả và phương thức chuyển nhượng.

Tiếp đến, có thể cụ thể hóa tại hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện bàn giao bằng biên bản.

Đối với các hợp đồng chưa hoàn thành như hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng lao động với giáo viên và nhân viên, hợp đồng cung cấp thực phẩm,…, việc chuyển nhượng có thể được thực hiện để bên nhận tiếp tục thực hiện các hợp đồng này (nếu bạn không muốn thay đổi) .

Ngược lại, bên chuyển nhượng có thể thanh lý hợp đồng với các bên liên quan để bên nhận có thể ký hợp đồng mới.

Bước 2: Thực hiện việc giải thể trường mầm non của bên chuyển nhượng

Để thực hiện bước này, chủ trường sẽ tuân thủ các quy định tại Điều 9 của Nghị định 46/2017 / ND-CP như sau:

Điều 9. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1. Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

d) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

3. Hồ sơ gồm:

a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Biên bản kiểm tra;

c) Tờ trình đề nghị giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ của Phòng Giáo dục và Đào tạo

4. Trình tự thực hiện:

Bước 3: Đăng ký giấy phép thành lập và vận hành trường mầm non của người nhận chuyển nhượng

Đối với mỗi tổ chức giáo dục phổ thông tư nhân (mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông) có một bộ tài liệu khác nhau, bên mua muốn thành lập theo loại hình nào sẽ chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo loại hình đó.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và vận hành trường mầm non được quy định tại Điều 4 và 5 của Nghị định 46/2017/ND-CP.

Sau khi chuẩn bị tất cả các tài liệu, đơn sẽ được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thành phần hồ sơ cơ bản sẽ kế thừa từ hồ sơ giấy phép thành lập và hoạt động của trường mầm non cũ và được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của trường mầm non mới.

Khi kết thúc bước này, việc chuyển trường mầm non của bạn đã hoàn tất.

tmn1 1
Quy trình thực hiện sang nhượng trường mầm non

Sang nhượng trường mầm non tại Đà Nẵng.

Sang nhượng cơ sở mầm non đường 2/9 Q.Hải Châu.

Mô tả:

– Diện tích: 180m ² (3 phòng học, 1 sân chơi lớn, 1 phòng riêng cho gia đình)

– Tiền thuê nhà: 10 triệu/tháng, được trả 6 tháng một lần.

Hợp đồng: 3 năm còn lại. Có thể gia hạn 5 năm với chủ nhà.

Tiện nghi:
– Tất cả đồ dùng học tập và đồ chơi vẫn giống như mới (xem trực tiếp)

– Mỗi phòng đều có máy lạnh, máy ảnh, sàn gỗ hiện đại, nước nóng và lạnh, …

– Thiết bị nhà bếp đầy đủ (tủ lạnh, bếp ga, máy lọc nước)

 Ưu điểm:

Trường đã hoạt động được 2 năm, số lượng trẻ em ổn định

Có đầy đủ các thiết bị để vận hành

Nằm cạnh trường trung học cơ sở, đường chính 2/9, khu dân cư đông đúc ở quận Hai Châu.

Giá: 100 triệu, có thể thương lượng với chủ sở hữu.

Sang nhượng trường mầm non tại số 256/73 Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Danh sách một số trường mầm non chuyển nhượng tại Đà Nẵng mà bạn có thể tham khảo.

Thông tin mô tả

Chuyển nhượng trường mẫu giáo tại 256/73 Âu Cơ, quận Liên Hợp, thành phố Đà Nẵng.

Diện tích: 1500m2.

Giá: 33 tỷ ( nếu giá thuê là 1,2 tỷ / 1 năm ).

Vì tôi cần thay đổi ngành đầu tư, tôi cần chuyển nhượng trường mẫu giáo ở Đà Nẵng. Nằm trong một khu dân cư đông dân, gần một khu công nghiệp.

Cơ sở xây dựng có thể được chuyển đổi sang nhiều mô hình kinh doanh phù hợp khác.

Tổng diện tích 1200m2, diện tích xây dựng 4 tầng sân chơi 1500m2 và diện tích trồng rau 700m2.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Dịch vụ thành lập công ty TpHCMThủ tục thành lập công ty TNHH

Câu hỏi liên quan đến việc sang nhượng trường mầm non.

Tóm tắt câu hỏi.

Tôi sở hữu một trường mầm non ở Quận 2. Tôi đã đầu tư được 3 năm và bắt đầu kiếm lợi nhuận từ năm 2019.

Tuy nhiên, sang năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh và chưa biết đến khi nào có phục hồi trở lại.

Hiện tại, tôi không còn có thể duy trì các hoạt động của mình, vì vậy tôi muốn chuyển nhượng trường mầm non của mình cho người khác. Tôi nên làm gì và làm thủ tục như thế nào? Nhờ lời khuyên của Luật sư giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến việc gửi yêu cầu đến Bộ phận tư vấn của Luật Quốc Bảo. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi muốn trả lời như sau:

Theo các quy định hiện hành trong Nghị định 46/2017 / ND-CP, hiện tại không có quy định nào về việc chuyển trường mẫu giáo tư thục, mà chỉ có các thủ tục sáp nhập, phân chia và tách biệt trường mẫu giáo, trường mầm non và nhà trẻ.  Do đó, nếu có nhu cầu chuyển nhượng, các bên chỉ có thể thực hiện các thủ tục chuyển giao các cơ sở và tài sản trong lớp học cho một cá nhân khác, nhưng về mặt pháp lý nó không thể được chuyển giao.

Nếu chủ sở hữu của trường mầm non là một cá nhân và có nhu cầu chuyển trường mầm non, bạn cần thực hiện theo các bước này một cách tuần tự:

Bước 1: Thực hiện chuyển giao tài sản trong lớp học và chuyển giao hợp đồng hợp lệ

Đối với các tài sản không đăng ký quyền sở hữu trong lớp học như đồ nội thất, thiết bị giảng dạy và một số vật dụng khác.., các bên có thể đồng ý về giá cả và phương thức chuyển nhượng. 

Đối với các hợp đồng chưa hoàn thành như hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng lao động với giáo viên và nhân viên, hợp đồng cung cấp thực phẩm,…, việc chuyển nhượng có thể được thực hiện để bên nhận tiếp tục thực hiện các hợp đồng này. Ngược lại, Bên chuyển nhượng có thể thanh lý hợp đồng với các bên liên quan để bên nhận có thể ký hợp đồng mới.

Bước 2: Thực hiện việc giải thể trường mầm non

Để thực hiện bước này, chủ trường sẽ tuân thủ các quy định tại Điều 9 của Nghị định 46/2017 / ND-CP như sau:

Điều 9. Giải thể mẫu giáo, mầm non và mẫu giáo

1. Một trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ sẽ bị giải thể khi một trong những trường hợp sau đây xảy ra:

……………………

d ) Theo yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu thành lập trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ.

2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ quyết định giải thể các trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ.

3. Hồ sơ bao gồm:

a ) Quyết định thành lập nhóm kiểm tra của Ủy ban Nhân dân cấp huyện;

b ) Hồ sơ kiểm tra;

c ) Yêu cầu bằng văn bản về việc giải thể trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu rõ lý do giải thể, kèm theo bằng chứng chứng minh rằng mẫu giáo, mầm non, vi phạm các quy định của Điểm a, b và c, Khoản 1 của Điều này hoặc văn bản yêu cầu giải thể tổ chức hoặc cá nhân thành lập trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ, nêu rõ lý do vi phạm và các biện pháp giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, quan chức và nhân viên của các trường mẫu giáo, mầm non.

tmn1 2
Liên hệ với Luật Quốc Bảo để nhận được sự tư vấn kịp thời nhất

4. Trình tự thực hiện

a ) Tổ chức hoặc cá nhân đã yêu cầu thành lập trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ sẽ gửi, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 01 bộ đơn xin giải thể cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện;

b ) Trong trường hợp phát hiện hoặc có báo cáo của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về việc trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan trong thời hạn 20 ngày làm việc, tiến hành kiểm tra xác minh, lập hồ sơ giải thể trong đó phải nêu rõ lý do giải thể, thông báo cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c ) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin giải thể trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ xem xét quyết định giải thể hoặc không giải thể. 

d ) Quyết định giải thể trường mẫu giáo, mầm non hoặc nhà trẻ phải nêu rõ lý do giải thể và quy định các biện pháp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên của trường; kế hoạch xử lý tài sản của trường, đảm bảo công khai và minh bạch, và phải được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bước 3: Đăng ký giấy phép thành lập và vận hành trường mầm non 

Ở bước này, bạn phải chuẩn bị đơn xin cấp giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 4 và 5 của Nghị định 46/2017/ND-CP.

Thành phần hồ sơ cơ bản sẽ kế thừa từ hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt động của trường mầm non cũ và được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của trường mầm non mới.

Khi kết thúc bước này, việc chuyển trường mầm non của bạn đã hoàn tất.

Trên đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về các thủ tục, hồ sơ sang nhượng trường mầm non, cùng những lưu ý quan trọng. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý, vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách cụ thể và rõ ràng nhất đến quý khách hàng. 

Nguồn tổng hơp: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.