Thủ tục mở lại công ty năm 2022

Thủ tục mở lại công ty. Có rất nhiều công ty do gặp khó khăn hoặc do một lý do nào đó sau khi thực hiện các thủ tục để đình chỉ hoạt động kinh doanh, và muốn tiếp tục hoạt động trở lai công ty cần phải thông báo hoạt động trở lại. Do đó, công ty cần thực hiện các thủ tục để thông báo mở lại hoạt động của công ty. Luật Quốc Bảo xin cung cấp cho khách hàng thủ tục thông báo mở cửa trở lại hoạt động của công ty như sau:

Khi nào cần phải thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty?

thu tuc mo lai cong ty

Doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thông báo mở cửa hoạt động trở lại khi:

 • Doanh nghiệp đã có thông báo tạm dừng hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã công bố. thông báo đình chỉ.
 • Tạm ngừng kinh doanh là khi doanh nghiệp tạm thời không thực hiện hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian, có nghĩa là doanh nghiệp không thể ký hợp đồng, không thể xuất hóa đơn hoặc có bất kỳ hoạt động nào khác.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền thuế nợ đọng; tiếp tục trả nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác của doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh không quá một năm.

 • Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo thêm cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không quá hai năm.
 • Bởi sau khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ đăng ký tạm ngừng kinh doanh một thời gian nhất định, hết thời gian tạm ngừng kinh doanh đó, doanh nghiệp sẽ tự động có thể mở lại hoạt động kinh doanh mà không phải làm thủ tục thông báo. Bất kỳ tờ báo nào.
 • Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn hoạt động trước thời hạn thông báo tạm ngừng hoạt động nêu trên, doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo mở cửa trở lại hoạt động.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục thông báo mở cửa hoạt động trở lại của công ty ít nhất 3 ngày trước khi nối lại hoạt động kinh doanh.

Thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty cần những hồ sơ gì ?

Thông báo nối lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn theo mẫu;
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Biên bản họp và quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 • Thư ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Quy trình thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty?

1. Công ty chuẩn bị một bộ hồ sơ thông báo việc mở lại hoạt động của công ty

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi nối lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm thời thông báo ngừng hoạt động. Nội dung thông báo bao gồm:
 • Thời điểm tiếp tục kinh doanh.
 • Lý do nối lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh.

2. Nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

 • Phòng Đăng ký kinh doanh bàn giao biên lai hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi nhận được thông báo mở lại hoạt động của công ty.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin về việc doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

3. Nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp hết thời hạn tạm ngừng hoạt động quy định tại Giấy chứng nhận chấm dứt hoạt động thì được phép hoạt động trở lại mà không cần phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế.
 • Khi doanh nghiệp làm thủ tục ngừng kinh doanh trước thời hạn, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo nối lại hoạt động trước thời điểm tạm ngừng hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  Về nghĩa vụ thuế sau khi nối lại:
 • Đối với thuế môn bài: trường hợp chưa ra hoạt động kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Đối với các loại thuế khác: Doanh nghiệp kê khai theo quy định pháp luật hiện hành.

thanh lap cong ty 2

Một số câu hỏi khi thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty

Câu hỏi:

 • Công ty tôi đã có thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 12/5/2020 đến ngày 12/5/2021, nhưng công ty muốn tiếp tục kinh doanh vào ngày 1/9/2020.
 • Vì vậy, công ty chúng tôi phải thực hiện các thủ tục để thông báo mở lại hoạt động của công ty hoặc phải đợi đến ngày 12 tháng 5 năm 2021 để mở lại hoạt động của công ty.

Trả lời:

Do thời gian tạm ngừng hoạt động của công ty là ngày 12/5/2021, nhưng nếu doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại từ ngày 1/9/2020 thì cần làm thủ tục thông báo mở lại hoạt động. của công ty không muộn hơn 3 ngày làm việc trước khi mở cửa trở lại hoạt động của công ty.

Câu hỏi:

Khi làm thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty, có cần thiết phải làm thủ tục mở lại hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện không?

Trả lời:

Nếu doanh nghiệp thông báo mở lại hoạt động trước thời hạn của công ty thì cũng phải thông báo trước cho chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty.

Câu hỏi:

Sau khi làm thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty, chúng tôi có phải kê khai thuế trong khoảng thời gian chúng tôi đình chỉ không?

Trả lời:

Sau khi thực hiện thông báo mở lại hoạt động của công ty, công ty cần nộp tờ khai và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh kể từ ngày nối lại hoạt động.

Đối với thời gian đình chỉ của bạn, nhưng một năm tài chính đầy đủ (Đủ 1 năm tài chính tức là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm), công ty không phải kê khai và nếu công ty không đình chỉ cả 1 năm, công ty không phải khai báo. năm tài chính, công ty của bạn phải kê khai thuế theo quy định.

Ví dụ: Nếu công ty của bạn chỉ bị đình chỉ tạm thời từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 3 năm 2021, bên của bạn vẫn phải kê khai thuế cho những ngày hoạt động từ ngày 1 tháng 3 trở đi, điều đó có nghĩa là bên của bạn vẫn phải kê khai. thuế của quý đầu tiên của năm 2021 vì quý đó bạn đã mở ra các hoạt động.

Câu hỏi:

Công ty tôi muốn thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh, có cần làm thủ tục mở lại hoạt động để giải thể không?

Trả lời:

Để có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, trước tiên công ty phải làm thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty. Ngay khi có kết quả thủ tục công bố mở lại hoạt động, công ty có thể làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi:

Khi công ty thực hiện thủ tục công bố mở lại hoạt động, ai sẽ quyết định?

Trả lời:

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì phải kèm theo nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quan hệ đối tác, của Hội đồng quản trị, đối với các công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

Dịch vụ Thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty của Luật Quốc Bảo

– Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục công bố mở lại hoạt động của công ty;
– Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng để làm thủ tục thông báo mở cửa hoạt động trở lại của công ty;
– Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đầy đủ để thực hiện các thủ tục công bố mở cửa hoạt động trở lại của công ty;
– Làm việc tại cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục thông báo mở cửa hoạt động trở lại của công ty;
– Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng khi làm thủ tục thông báo mở cửa hoạt động trở lại của công ty;

Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan Thủ tục mở lại công ty hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn.

Mẫu thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trở lại

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

(Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………….

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh

a) Đối với doanh nghiệp:
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến ngày….tháng….năm……
Lý do tạm ngừng:………………………..
b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)…………….
Mã số/ Mã số thuế của chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:…………………….
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………………
Lý do tạm ngừng:…………………………….
Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh:………………………………..
Mã số chi nhánh/ Mã số thuế của chi nhánh:……………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):
Phòng Đăng ký kinh doanh:……………………………………. cấp ngày: ……….. /……… /…………

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:

a) Đối với doanh nghiệp:
Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm……
b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:
Tên chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)………..
Mã số/ Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………
Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh:………………………..
Mã số chi nhánh/ Mã số thuế của chi nhánh:…………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……  
Do Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………cấp ngày: ……….. /……… /……..
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.
Các giấy tờ gửi kèm:
……………………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.