Hoạt động dầu khí

Dầu khí đóng vai trò quan trọng không chỉ trong cuộc sống, hoạt động sản xuất đồng thời còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế không chỉ của một quốc gia mà còn của cả thế giới. Vậy dầu khí là gì? Hoạt động dầu khí bao gồm những gì? Qua bài viết sau, Luật Quốc Bảo sẽ đem lại cho bạn những hướng dẫn tổng quát và cập nhật nhất về Hoạt động dầu khí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động dầu khí
Tìm hiểu về hoạt động dầu khí

Các khái niệm pháp lý về hoạt động dầu khí

Dầu khí cũng là một loại khoáng sản, tuy nhiên do vị trí đặc biệt quan trọng của hoạt động dầu khí đối với nền kinh tế quốc dân cũng như sự tác động, ảnh hưởng rất lớn của hoạt động này tới vấn đề môi trường mà pháp luật có những quy định riêng về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí.

“Hoạt động dầu khí” là hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát hiển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả hoạt động phục vụ trực tiếp (khoản 4 Điều 3 Luật dầu khí sửa đổi, bổ sung năm 2008). Những hoạt động được đề cập trong hoạt động dầu khí bao gồm: Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí; hoạt động phát triển mỏ; khai thác dầu khí; chế biến dầu khí; dịch vụ dầu khí (các khái niệm liên quan xem Điều 3 Luật dầu khí sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Một số điều kiện hoạt động dầu khí

Điều 4

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải sử dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, an toàn cho người và tài sản.

Điều 5

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải có đề án bảo vệ môi trường, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm, loại trừ ngay các nguyên nhân gây ra ô nhiễm và có trách nhiệm khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường gây ra.

Điều 6

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thiết lập vùng an toàn cho các công trình phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Điều 7

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải mua bảo hiểm đối với các phương tiện, công trình phục vụ hoạt động dầu khí, bảo hiểm môi trường và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế.

Điều 16

Tổ chức, cá nhân muốn ký kết hợp đồng dầu khí phải thông qua đấu thầu hoặc các hình thức khác do Chính phủ Việt Nam quy định. Tổ chức, cá nhân này phải giải trình rõ khả năng tài chính, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động dầu khí.

Điều 8. Điều kiện dự thầu

1. Bên dự thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với bên dự thầu là tổ chức:

– Có đăng ký thành lập, hoạt động được cấp theo quy định pháp luật của quốc gia bên dự thầu đang hoạt động;

– Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc không có khả năng trả nợ theo quy định của pháp luật;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

b) Đối với bên dự thầu là cá nhân:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của quốc gia mà cá nhân đó là công dân;

– Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

c) Có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;

d) Đã hoặc đang tham gia tối thiểu hai hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

2. Tổ chức, cá nhân không thỏa mãn điều kiện tại Điểm d Khoản 1 Điều này, muốn tham gia hoạt động dầu khí tại Việt Nam thì phải liên danh với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tạo thành một liên danh nhà thầu dầu khí theo quy định của Nghị định này. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sẽ làm đại diện cho tất cả các bên trong liên danh nhà thầu dầu khí để tham gia dự thầu và là người điều hành.

Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí.

Theo báo cáo thường niên về tình trạng môi trường hiện nay ở Việt Nam, các hoạt động dầu khí đã gây ô nhiễm khá nghiêm trọng cho môi trường nước biển. Đặc biệt là sự cố tràn dầu thường xuyên đã ảnh hưởng rất xấu đến sự tồn tại và phát triển của các hệ sinh thái biển.

Theo Báo cáo của Nhà nước về Môi trường Việt Nam 2001, năm 1997, có 4 vụ tràn dầu, 6 trường hợp vào năm 1998, 10 trường hợp vào năm 1999. Gần đây, từ cuối năm 2004 đến cuối năm 2005, có 5 trường hợp. Những sự cố tràn dầu này ảnh hưởng xấu đến sự sống còn và phát triển của các loài thủy sản, chất lượng nước biển cũng như nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và sản xuất nông nghiệp của những người xảy ra vụ việc.

Trước tình hình hiện tại của các hoạt động dầu khí gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong các hoạt động dầu khí là một yêu cầu không thể thiếu.

Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong các hoạt động dầu khí được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng luật pháp là không thể thiếu. Luật quy định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động dầu khí

Kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động dầu khí được quy định ưong các văn bàn pháp luật như Luật bảo vệ môi trường năm 2014 (Điều 38), Luật đầu khí sửa đổi, bổ sung năm 2008, Nghị định số 115/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật dầu khí, Nghị định số 97/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí …

Nghĩa vụ của Nhà nước

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quy chuẩn môi trường ưong hoạt động dầu khí:

Các quy định môi trường trong hoạt động dầu khí là các tiêu chuẩn, giới hạn cho phép, được quy định làm cơ sở cho quản lý môi trường trong các hoạt động dầu khí. Những tiêu chuẩn và giới hạn đó là ranh giới về tác động của các hoạt động dầu khí đối với các thành phần môi trường.

Ranh giới đó được xác định để xác định mức độ mà các hoạt động dầu khí được phép ảnh hưởng đến các thành phần môi trường, chẳng hạn như mức độ xả chất thải sinh hoạt, chất thải vào nước biển, mức độ phát thải khói, bụi vào không khí, hạn chế sử dụng chất phân tán dầu trong nước biển khi có sự cố tràn dầu…

Trong những năm gần đây, xác định rõ vai trò của các tiêu chuẩn môi trường trong quản lý nhà nước đối với môi trường, Nhà nước chúng ta đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn môi trường khá đồng bộ, bao gồm các tiêu chuẩn môi trường. liên quan đến hoạt động dầu khí.

Thông thường, các tiêu chuẩn môi trường được quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy định kỹ thuật của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số. 68/2006 / QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quyết định số của Bộ trưởng. Bộ Tài nguyên và Môi trường số. 16/2008 / QD-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế môi trường quốc gia. Đây là những cơ sở khoa học và pháp lý đặc biệt quan trọng làm cơ sở để kiểm soát ô nhiễm trong các hoạt động dầu khí.

+ Xây dựng kế hoạch quốc gia về ứng phó sự cố tràn dầu trong hoạt động dầu khí.

Các hoạt động dầu khí luôn có nguy cơ gây ra các sự cố có ảnh hưởng rất xấu đến môi trường, trong đó sự cố tràn dầu là một ví dụ điển hình.

Để nhà nước quản lý bảo vệ môi trường cho các hoạt động dầu khí đạt được kết quả cao nhất, từ góc độ bảo vệ môi trường, Nhà nước cần xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu. Kế hoạch này đảm bảo rằng Nhà nước có thể huy động nguồn nhân lực, vật liệu và phương tiện một cách nhanh nhất và hợp lý nhất khi xảy ra sự cố tràn dầu.

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2001, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu quốc gia đầu tiên của Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ 129/2001 / QĐ-TTg. Tiếp theo là Quy định về các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ( được ban hành cùng với Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ. 103/2005 / QD-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2005 ).

Theo đó, phản ứng với sự cố tràn dầu được xác định trên cơ sở chia toàn bộ vùng biển của nước ta thành ba khu vực như sau:

– Khu vực phía Bắc bao gồm tất cả các tỉnh và thành phố từ phía Bắc đến cuối tỉnh Quảng Bình; toàn bộ khu vực biển trong Vịnh Bắc Bộ thuộc khu vực ứng phó sự cố tràn dầu đến vĩ tuyến 17 ° 10’N.

– Khu vực miền Trung bao gồm tất cả các tỉnh và thành phố trung tâm từ tỉnh Quảng Trị đến hầu hết tỉnh Bình Thuận, toàn bộ khu vực biển trong phạm vi phản ứng tràn dầu từ 17 ° 10’N song song với vĩ độ 17 ° N. dòng 1 l ° 20’N.

– Khu vực phía nam bao gồm tất cả các tỉnh và thành phố phía nam từ tỉnh Ninh Thuận đến cuối tỉnh Ca Mau và Kiên Giang; toàn bộ vùng biển từ vĩ độ 1 l ° 20’N ở phía nam đến cuối phạm vi phản ứng tràn dầu của kế hoạch quốc gia này.

Khi sự cố tràn dầu xảy ra, với tư cách là đối tượng quản lý nhà nước về môi trường trong các hoạt động dầu khí, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải chỉ đạo việc khắc phục sự cố tràn dầu một cách nhanh chóng và kịp thời. thời gian:

Trước hết, tất cả các biện pháp phải được thực hiện để giải cứu các nạn nhân khỏi khu vực nguy hiểm; ngăn chặn dầu từ nguồn ô nhiễm do sự cố tiếp tục tràn vào môi trường xung quanh; trong trường hợp xảy ra tai nạn, va chạm với tàu chở dầu hoặc vỡ khu vực lưu trữ dầu, nhanh chóng bằng mọi biện pháp để san bằng dầu và di chuyển đến nơi an toàn;

Trong trường hợp dầu tràn ra nước ngoài, có thể xem xét sử dụng chất phân tán dầu để ngăn dầu lan rộng và gây ô nhiễm, đặc biệt là ở các cửa sông nơi các khu vực nhạy cảm nên được ưu tiên bảo vệ môi trường hoặc sử dụng chất phân tán phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng bằng tất cả các biện pháp tổ chức thu gom cặn dầu và cặn dầu để làm sạch bờ biển;

Nếu một sự cố tràn dầu xảy ra ở bất kỳ địa phương nào, Ủy ban nhân dân địa phương sẽ chỉ đạo việc thực hiện. Chính quyền địa phương nên huy động tất cả các lực lượng vũ trang, cảnh sát, phòng chống cháy nổ và chiến đấu,.. để tham gia giải cứu. . Đầu mối hỗ trợ chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trong việc chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu là Bộ Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Nếu sự cố vượt quá khả năng khắc phục của tỉnh hoặc thành phố, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với người đứng đầu các cơ quan liên quan để quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục và báo cáo với Thủ tướng.

Trong trường hợp tràn dầu quy mô lớn có tính chất và phạm vi khu vực và liên tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ngành liên quan để xin phép Thủ tướng yêu cầu các đơn vị và tổ chức hợp tác quốc tế để đối phó với sự cố tràn dầu trong khu vực vào Việt Nam để giúp ứng phó và xử lý các sự cố.

+ Định kì đánh giá hiện trạng môi trường trong hoạt động dầu khí.

Từ góc độ quản lý nhà nước, đây là quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đánh giá và dự báo tình trạng hiện tại của các thành phần môi trường trước ảnh hưởng của các hoạt động dầu khí.

Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát tác động của các hoạt động dầu khí đối với môi trường, từ đó có các chính sách và kế hoạch hợp lý nhất để bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí.

Đánh giá định kỳ về tình trạng hiện tại của môi trường trong các hoạt động dầu khí là rất quan trọng đối với hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí nói riêng, và để bảo vệ môi trường nói chung. 

– Hoạt động này cung cấp các tài liệu khoa học về tình trạng hiện tại của các thành phần môi trường trong các hoạt động dầu khí cũng như tác động và ảnh hưởng của các hoạt động dầu khí đến môi trường.

Dựa trên các tài liệu này, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xác định mức độ tác động của các hoạt động dầu khí đến chất lượng môi trường, xác định các chính sách và giải pháp để giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường của các hoạt động dầu khí, góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

– Mặt khác, dựa trên dữ liệu thu được từ đánh giá tình trạng hiện tại của môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xác định tình trạng thực tế của quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí. khí từ đó có giải pháp để củng cố và nâng cao hiệu quả của nó.

Đánh giá định kỳ về tình trạng hiện tại của môi trường trong các hoạt động dầu khí cũng cung cấp các tài liệu khoa học cần thiết làm cơ sở để giải quyết tranh chấp môi trường trong các hoạt động dầu khí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. luật con người.

+ Thanh tra và Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ưong hoạt động dầu khí

Kiểm tra việc tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí là một quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí ( vi phạm, nguyên nhân vi phạm, hậu quả của vi phạm … ) để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xử lý các vi phạm này để đảm bảo tính hợp lệ của luật thực tế.

Đồng thời, nó phát hiện những thiếu sót của luật hiện hành, góp phần cải thiện luật.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra hoặc thanh tra chuyên bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí sẽ thực hiện chức năng kiểm tra với các nội dung sau:

Kiểm tra tất cả các loại giấy phép, giấy chứng nhận và tài liệu liên quan đến phòng ngừa ô nhiễm môi trường; kiểm tra nhật ký hoạt động quản lý môi trường, sao chép các tài liệu cần thiết và yêu cầu người chịu trách nhiệm của tổ chức dầu khí xác nhận bản sao thật;

Kiểm tra tình trạng bảo quản, sử dụng và vận hành của thiết bị phòng ngừa ô nhiễm; thu thập các mẫu cần thiết liên quan đến bảo vệ môi trường; điều tra sự thật và thẩm vấn những người liên quan đến các sự cố môi trường; phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan tại chỗ hoặc đề xuất cơ quan quản lý nhà nước phụ trách quản lý môi trường để giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành; xử phạt theo quy định của pháp luật.

+ Giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường ương hoạt động dầu khí

Các hoạt động dầu khí có thể gây ra tác hại lớn cho môi trường, do đó ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhiều thành phần trong xã hội, dẫn đến tranh chấp.

+ Tranh chấp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí là xung đột và bất đồng giữa các thực thể ( bao gồm ít nhất một trong số đó là một tổ chức dầu khí ) khi họ tin rằng quyền của họ và lợi ích là lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm bởi các hoạt động dầu khí ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Trên thực tế, các tranh chấp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí thường phát sinh khi có sự cố môi trường trong các hoạt động dầu khí như tràn dầu, sập giàn khoan, vỡ đường ống dẫn dầu… trong đó chủ yếu gây ra bởi sự cố tràn dâu tây.

– Khi có tranh chấp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí, vấn đề giải quyết các tranh chấp này là rất quan trọng. Hoạt động này không chỉ để bảo vệ và khôi phục quyền của các bên tranh chấp mà còn bảo vệ môi trường và bảo vệ lợi ích của cộng đồng nói chung.

Từ góc độ quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí là một quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các nhiệm vụ cụ thể như hòa giải, xét xử, tổ chức thi hành án… để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên trong tranh chấp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí cũng như khôi phục bảo vệ môi trường vì lợi ích của cộng đồng nói chung. liên quan đến những tranh chấp này.

Để giải quyết hiệu quả các tranh chấp về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đảm bảo các nguyên tắc sau trong quá trình giải quyết tranh chấp:

– Nguyên tắc khuyến khích các bên tranh chấp đàm phán và hòa giải.

– Nguyên tắc người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và khôi phục môi trường.

– Nguyên tắc ưu tiên thực hiện nghĩa vụ khôi phục môi trường.

+ Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí:

Nhà nước Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí.

Đây là một nội dung quan trọng để xác định các quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Các công ước quốc tế là cơ sở để các quốc gia bảo vệ hiệu quả môi trường trong các hoạt động dầu khí. Hiện tại, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí, như Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu MARPOL 73/78 ( ngày 10 tháng 11 năm 1990 ), Công ước quốc tế về Luật biển 1982 ( 14 tháng 7 năm 1994 ), Công ước về trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu năm 1992,…

Việt Nam đã phối hợp thực hiện một số dự án với nước ngoài để nghiên cứu môi trường biển của Việt Nam, như: Dự án xây dựng bản đồ các khu vực nhạy cảm với sự cố tràn dầu ( phối hợp với Chính phủ Na Uy ); Chương trình khu vực về phòng ngừa và quản lý ô nhiễm biển ở biển Đông Á phối hợp với GEF / UNDP/IMO; Dự án về chất lượng môi trường, cửa sông và khu vực ven biển với sự hội nhập của EU và ASEAN…

Ngoài ra, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí cũng được phản ánh trong các lĩnh vực khác. các nội dung khác như: Tham gia các hội nghị quốc tế về bảo vệ môi trường, trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí với các tổ chức và quốc gia quốc tế; phối hợp và khắc phục các sự cố tràn dầu trong khu vực; cùng hỗ trợ các nguồn tài chính cũng như các phương tiện khoa học và kỹ thuật để bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí…

Đây thực sự là những hoạt động có ảnh hưởng rất quan trọng đến bảo vệ môi trường trong hoạt động. dầu khí ở Việt Nam cũng như các nước láng giềng.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân

+ Nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong hoạt động dầu khí:

Đánh giá tác động môi trường trong các hoạt động dầu khí là quá trình mà các thực thể dầu khí phải phân tích, đánh giá và dự báo tác động của các hoạt động dầu khí đến môi trường và đề xuất các giải pháp để bảo vệ môi trường. 

Đánh giá tác động môi trường trong các hoạt động dầu khí là một công việc rất quan trọng và cần thiết bởi vì nó giúp các nhà khai thác dầu khí phân tích, đánh giá, và dự báo chính xác tác động của các hoạt động dầu khí đến môi trường với môi trường, từ đó có các giải pháp bảo vệ môi trường thích hợp.

Hoạt động này là cơ sở để loại bỏ và giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường trong các hoạt động dầu khí, cung cấp dữ liệu khoa học cần thiết cho các cơ quan quản lý môi trường để kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động dầu khí một cách hiệu quả nhất. Đánh giá tác động môi trường trong các hoạt động dầu khí là một hoạt động để đảm bảo sự phát triển bền vững trong các hoạt động dầu khí.

+ Nghĩa vụ trình nộp các tài liệu về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí:

Ngoài việc chuẩn bị và nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường, các nhà khai thác dầu khí cũng phải chuẩn bị và nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các báo cáo khác về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí.

Các báo cáo này là cơ sở khoa học để xác định các phương pháp và kế hoạch bảo vệ môi trường cũng như đánh giá hiệu quả của bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí trong thực tế. Các báo cáo này cũng góp phần quản lý chặt chẽ hơn của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí.

– Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí rất đa dạng, nhưng các tài liệu cần thiết cơ bản bao gồm: dự án bảo vệ môi trường, báo cáo thường niên về kế hoạch vận hành dầu khí, báo cáo báo cáo chung về việc thực hiện và kết quả của các hoạt động dầu khí hàng quý và hàng năm;

Báo cáo về các sự kiện và sự cố quan trọng liên quan đến hoạt động dầu khí ( Điều 5 của Luật Dầu khí, Điều 17 của Nghị định Chính phủ số 48/2000 / ND-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 chi tiết thực thi Luật Dầu khí, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số. 115/2009 / ND-CP ).

Đây là những báo cáo cụ thể về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí. Các báo cáo này trình bày kết quả thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường được đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Báo cáo này có ý nghĩa thực tế lớn đối với việc bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí. Nó là cơ sở để đánh giá chính xác về bảo vệ môi trường trong thực tế các hoạt động dầu khí và là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có các chính sách và biện pháp quản lý phù hợp cho công việc bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí.

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thành lập hộ kinh doanh cá thểNên thành lập công ty hay hộ kinh doanhHộ kinh doanh cá thể là gì

+ Nghĩa vụ lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và các sự cố môi trường khác trong hoạt động dầu khí:

Sự cố tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối và lưu trữ dầu khí và các sản phẩm của nó.

Sự cố tràn dầu thường gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường, đặc biệt là ở các cửa sông, cửa sông, vịnh và vùng nước ven biển. Các tổ chức và cá nhân sống và tiến hành các hoạt động phát triển dọc theo sông và dọc theo bờ biển như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển, làm muối, nông nghiệp, v.v. thường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kinh tế và cuộc sống.

Ngăn chặn và khắc phục sự cố tràn dầu là một công việc rất cần thiết, cần thiết nhưng phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải tổ chức, phối hợp đồng bộ và áp dụng các kỹ thuật phù hợp.

Để đảm bảo rằng việc ngăn ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu là chủ động, nhanh chóng và giảm thiểu các tác động bất lợi đến sức khỏe con người và môi trường, luật pháp quy định các tổ chức và cá nhân Hoạt động dầu khí có trách nhiệm lập kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, các tổ chức và cá nhân cũng phải xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp để đối phó với các rủi ro khác trong quá trình hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn. môi trường và an toàn cho công nhân.

dk2
Quy định của pháp luật về hoạt động dầu khí tại Việt Nam

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp phải tương thích với hệ thống ứng phó khẩn cấp quốc gia và phải bao gồm ít nhất các nội dung sau:

Sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, phân tách trách nhiệm cá nhân, hệ thống thông báo báo cáo tai nạn hoặc tình huống nguy hiểm; biểu đồ truyền thông và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền; mô tả các nguồn lực bên trong và bên ngoài có sẵn hoặc sẽ được huy động để ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp…

Cùng với kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khi các kế hoạch đảm bảo an toàn, hỗ trợ Cứu hộ khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí được cho là các biện pháp bảo vệ môi trường có tác động tích cực trong việc bảo vệ đầm phá trong quá trình ngăn chặn và khắc phục sự cố tràn dầu và các biện pháp khác sự cố trong hoạt động dầu khí theo cách tích cực và hiệu quả nhất, giảm thiểu tác hại cho con người và môi trường trong các hoạt động dầu khí.

+ Nghĩa vụ khắc phục sự cố tràn dầu

Các vấn đề môi trường phổ biến trong các hoạt động dầu khí là sự cố tràn dầu ( đường ống dẫn dầu bị vỡ, xác tàu đắm, rò rỉ từ bể chứa … ) … sự cố môi trường trong các hoạt động dầu khí là phổ biến và thường gây ra những ảnh hưởng rất xấu đến môi trường và cuộc sống của con người.

Khi xảy ra sự cố, các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động dầu khí phải ngay lập tức thực hiện các biện pháp cứu hộ cần thiết theo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt, với các nghĩa vụ được quy định khá cụ thể. trong Quy định về các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được ban hành cùng với Quyết định số. 103/2005 / QD-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2005 );

Quy định về bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, tham quan, phát triển các lĩnh vực, khai thác, lưu trữ, vận chuyển, dầu chế biến và khí đốt và các dịch vụ liên quan được ban hành cùng với Quyết định số. 395/1998 / QĐ- BKHCNMT ngày 10/4/1998 ).

– Tìm tất cả các biện pháp để giải cứu nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bằng tất cả các biện pháp ngăn chặn dầu từ nguồn gây ô nhiễm do sự cố tiếp tục tràn vào môi trường xung quanh; làm sạch bờ biển sau khi thu thập cặn dầu và cặn dầu như đã đề cập ở trên.

Các kỹ thuật xử lý và làm sạch bờ, đặc biệt cho từng loại và loại bờ biển, cần được thảo luận và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan môi trường chuyên ngành trung ương và địa phương. Cặn dầu và vật liệu bơm dầu ( như đất, cát, rác ngâm dầu … ) cần được thu thập ở một nơi, tách biệt với môi trường xung quanh và sẽ được hướng dẫn chuyên nghiệp. Tay cầm.

– Đồng thời với các hoạt động trên, khi phát hiện các dấu hiệu của sự cố, cần phải thông báo khẩn cấp cho chính quyền địa phương ( ủy ban nhân dân tỉnh ), Cục Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan khác. các bên quan tâm khác; các hoạt động dầu khí gây ra sự cố phải chịu trách nhiệm khôi phục tình trạng hiện tại của môi trường và bồi thường thiệt hại do sự cố ( Điều 5 của Luật Dầu khí).

+ Một số nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường ưong hoạt động dầu khí:

– Nghĩa vụ bào tồn tài nguyên: Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải tuân thủ các quy định về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên dâu khí và khai thác dầu khí vói hệ số thu hồi dầu khí tối ưu, phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế, ví dụ các loại khoáng sản khác phát hiện được trong hoạt động dầu khí, các tài nguyên nước, các hệ sinh thái biển…

Trong quá trình thực hiện hoạt động dầu khí, các tổ chức dầu khí phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nội dung liên quan tới bảo tồn tài nguyên và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước.

– Nghĩa vụ bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động dầu khí: Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động dầu khí phải áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, môi trường, kĩ thuật và công nghệ có liên quan.

Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn Việt Nam, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí được áp dụng các tiêu chuẩn trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là một bên tham gia hoặc kí kết. Việc áp dụng các tiêu chuẩn khác phải được phép của Bộ tài nguyên và môi trường; chỉ được tiến hành các vụ gây nổ địa chấn trên đất liền, phù hợp với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt.

– Nghĩa vụ mua bảo hiểm dầu khí: Việc mua bảo hiểm dầu khí về môi trường trong hoạt động dầu khí là nghĩa vụ bắt buộc đối vói tổ chức hoạt động dầu khí, nó góp phần chia sẻ rủi ro trong hoạt động dầu khí và góp phần hỗ trợ nguồn tài chính để khắc phục các sự cố môi trường một cách nhanh chóng nhất.

Phía các công ti bảo hiểm Việt Nam cần quan tâm hơn tới vấn đề này để có thể triển khai phổ biến ở Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường, chia sẻ rủi ro với các tổ chức dầu khí ở Việt Nam đồng thời cũng tạo đỉều kiện cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển hơn.

Một số câu hỏi liên quan đến hoạt động dầu khí

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí là gì?

Vi phạm luật môi trường trong các hoạt động dầu khí là hành vi bất hợp pháp, do các đối tượng thực hiện các hoạt động khí đốt, vi phạm các quan hệ pháp lý môi trường, thường gây hậu quả ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường.

Vi phạm luật môi trường trong các hoạt động dầu khí rất đa dạng, nhưng phổ biến nhất là các hành vi thải chất thải và hóa chất độc hại vào vùng biển cảng, tiến hành các hoạt động dầu khí mà không tuân thủ các quy định kỹ thuật về bảo vệ môi trường; không có kế hoạch ngăn chặn các sự cố cháy nổ, rò rỉ, tràn dầu; không có chứng chỉ kỹ thuật khi sử dụng hóa chất độc hại; không chịu sự kiểm tra và đánh giá môi trường của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vi phạm luật môi trường trong các hoạt động dầu khí, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, có thể được xử lý dưới hình thức trách nhiệm pháp lý như:

dk3
Những câu hỏi liên quan về hoạt động dầu khí

+ Trách nhiệm hình sự: áp dụng cho các thực thể tham gia vào các hoạt động dầu khí vi phạm pháp luật với tất cả các yếu tố cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự sửa đổi và bổ sung năm 2015 năm 2017.

+ Trách nhiệm hành chính: Vi phạm luật môi trường trong các hoạt động dầu khí không phải là tội phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định số của Chính phủ 155/2016 / ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số của Chính phủ 97/2013 / ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí.

+ Trách nhiệm dân sự: Đối tượng của các hoạt động dầu khí vi phạm luật môi trường phải chịu trách nhiệm dân sự với các nghĩa vụ cụ thể là chịu mọi chi phí để khôi phục tình trạng hiện tại của môi trường và bồi thường cho thiệt hại cho các nạn nhân. tác hại do vi phạm của họ.

Quy trình thẩm định chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh bao gồm?

1. Việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Dầu khí và hợp đồng dầu khí. Trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng, sau khi nhận được đề nghị của nhà thầu về chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí, Tập đoàn Du khí Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương danh sách, đánh giá sơ bộ về tổ chức, cá nhân mong muốn nhận chuyển nhượng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ thẩm định chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đng dầu khí bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của nhà thầu dầu khí trong hợp đồng dầu khí;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, điều lệ công ty và báo cáo tài chính năm gần nhất đối với tổ chức; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân nhận chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí;

c) Hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, trong đó có cam kết về việc thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển nhượng của các bên liên quan và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng dầu khí;

đ) Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của nhà thầu nhận chuyển nhượng quyn li tham gia trong hợp đồng dầu khí do ngân hàng có uy tín trên thế giới phát hành hoặc bảo lãnh của công ty mẹ của nhà thầu hoặc hình thức bảo lãnh khác theo yêu cầu của Tập đoàn Du khí Việt Nam;

e) Tờ kê khai thuế và giải trình số thuế chuyển nhượng do bên chuyển nhượng thực hiện;

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Bộ Công Thương hai (02) bộ hồ sơ gốc và tám (08) bộ hồ sơ bản sao.

3. Quy trình thẩm định, trình Thủ tướng Chính xem xét, phê duyệt việc chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí được thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định này.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, Bộ Công Thương xem xét, cấp giy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chnh.

Quy trình và trường hợp chấm dứt hợp đồng dầu khí

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng dầu khí bao gồm:

a) Kết thúc thời hạn hợp đồng dầu khí nhưng không được Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn;

b) Nhà thầu chấm dứt hợp đồng dầu khí theo quy định trong hợp đồng dầu khí;

c) Trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 41 Nghị định này;

d) Chấm dứt hợp đồng dầu khí theo quy định tại Điều 42 Nghị định này;

đ) Hợp đồng dầu khí chấm dứt do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhà thầu thỏa thuận khác (nếu có).

2. Việc chấm dứt hợp đồng dầu khí quy định tại Điểm a, b, c và đ của Khoản 1 Điều này, nhà thầu phải thực hiện các công việc sau:

a) Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày hợp đồng dầu khí kết thúc hoặc chm dứt, nhà thu phải hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng dầu khí và được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có văn bản xác nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ;

b) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhà thầu trình Bộ Công Thương một (01) bộ hồ sơ gốc và hai (02) bộ hồ sơ bản sao về việc chấm dứt hợp đồng dầu khí.

Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhà thầu;

– Cam kết của nhà thầu hoặc từng nhà thầu trong liên danh nhà thầu hoặc công ty mẹ của nhà thầu về việc các nghĩa vụ có thể phát sinh theo hợp đồng nhưng chưa được thực hiện thì nhà thu hoặc từng nhà thầu trong liên danh nhà thầu hoặc công ty mẹ của nhà thầu sẽ thực hiện các nghĩa vụ đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) tháng kể từ khi Bộ Công Thương ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng dầu khí.

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng dầu khí, Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng dầu khí;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương chấp thuận chấm dứt hợp đồng dầu khí, nhà thầu phải nộp lại cho Bộ Công Thương các bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có);

đ) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận chấm dứt hợp đồng dầu khí của Bộ Công Thương, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành các công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế, lao động, tiền lương, chấm dứt văn phòng điều hành (nếu có), công ty điều hành chung (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã gửi đến bạn những thông tin đầy đủ và cập nhật nhất về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động dầu khí

Nếu quý khách không có thời gian hay gặp những khó khăn khi thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin về lĩnh vực đầu tư kinh doanh, hãy liên hệ ngay với Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn một cách rõ ràng và cụ thể nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.