Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Trong những năm gần đây, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và không có dấu hiệu suy giảm. Trong đó, thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là một hình thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Vậy công ty 100% vốn nước ngoài là gì, những lợi thế và bất lợi của hình thức đầu tư này là gì và quá trình thành lập như thế nào? Luật Quốc Bảo. sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến công ty 100% vốn nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là một hình thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Luật đầu tư năm 2020 không có quy định cụ thể về định nghĩa của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng một công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể được hiểu thông qua các định nghĩa sau.

Theo khoản 21, Điều 3 của Luật Đầu tư, “ Tổ chức kinh tế là một tổ chức được thành lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, công đoàn hợp tác xã và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư. ”

Trong khi đó,“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.” (Khoản 22, Điều 3 Luật đầu tư).

“Vốn đầu tư là tiền và các tài sản khác theo quy định của luật dân sự và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bên ký kết để thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh ” (Khoản 23), Điều 3 của Luật Đầu tư).

“Nhà đầu tư nước ngoài có nghĩa là một cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc một tổ chức được thành lập theo luật nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. ” (Khoản 19, Điều 3 của Luật Đầu tư).

Từ các định nghĩa trên, có thể hiểu rằng một công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một doanh nghiệp được thành lập theo luật pháp của Việt Nam, được thành lập hoặc tham gia bởi các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài góp vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Công ty đầu tư nước ngoài 100% là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một nhà đầu tư nước ngoài và được thành lập bởi một nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. 100% công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp giấy phép đăng ký đầu tư.

Vốn hợp pháp của một công ty có 100% vốn nước ngoài phải có ít nhất 30% vốn đầu tư. Đối với một số trường hợp đặc biệt, vốn pháp lý có thể ít hơn 20% vốn đầu tư và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Để thành lập một công ty hoàn toàn thuộc sở hữu nước ngoài, phải có một dự án đầu tư cụ thể và khả thi tại Việt Nam, được phê duyệt bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Cam kết nghĩa vụ thuế và tuân thủ các quy định pháp luật đối với Nhà nước Việt Nam

Công ty cam kết nghĩa vụ sử dụng lao động tại địa phương, đất đai …

Công ty phải hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập công ty nước ngoài theo luật pháp Việt Nam.

Đặc điểm của công ty vốn 100% nước ngoài

Một công ty có 100% vốn nước ngoài được thành lập bởi một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn đưa vào kinh doanh.

Tài sản của các công ty có 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của 1 hoặc nhiều tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Lợi ích và khó khăn khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Lợi ích của việc thành lập một công ty với 100% vốn nước ngoài

Vốn đầu tư dài hạn và ổn định hơn.

Đối với mức vốn 100%, chủ đầu tư được quyền hoàn toàn quyết định đối với công ty.

Công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được sử dụng từ nước ngoài.

Khó khăn trong việc thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài

Bởi vì công ty có các yếu tố nước ngoài, hệ thống quản lý và sử dụng lao động cần phải được tính toán cẩn thận và hợp lý, nếu không những bất đồng sẽ dễ dàng nảy sinh.

Chính sách ưu đãi không linh hoạt.

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Khi một nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư vào một dự án, thì phải thực hiện các thủ tục để xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi thực hiện các thủ tục để xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải đăng ký chính sách đầu tư dưới quyền của Thủ tướng hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh. .

Chỉ các dự án sau đây nhà đầu tư phải đăng ký chính sách đầu tư cấp tỉnh

Dự án được Nhà nước phân bổ hoặc cho thuê đất mà không cần đấu giá, đấu thầu hoặc chuyển nhượng; các dự án yêu cầu thay đổi mục đích sử dụng đất;

Dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

Một văn bản yêu cầu thực hiện một dự án đầu tư;

Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

Đối với các nhà đầu tư tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tình trạng pháp lý;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và kế hoạch huy động vốn, địa điểm, thời gian và lịch trình đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất khuyến khích đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;

Một bản sao của một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính trong 2 năm qua của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính; Đảm bảo năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu giải thích năng lực tài chính của nhà đầu tư;

vnn5
Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trong trường hợp dự án không yêu cầu Nhà nước phân bổ hoặc cho thuê đất hoặc cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất, một bản sao của hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải thích về việc sử dụng công nghệ bao gồm các nội dung sau: tên công nghệ, nguồn gốc công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; Thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ cho các dự án sử dụng công nghệ trong Danh sách các công nghệ bị hạn chế chuyển giao

Hợp đồng BCC cho các dự án đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trong trường hợp, các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài.

Theo đó, trong trường hợp một công ty có 100% vốn nước ngoài được thành lập và liên quan đến các vấn đề trên, phải đăng ký chính sách đầu tư với Thủ tướng theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Hồ sơ xin phê duyệt chính sách đầu tư của Thủ tướng bao gồm:

Các tài liệu giống như đăng ký chính sách đầu tư của Cơ quan Ủy ban Nhân dân tỉnh

Lập kế hoạch giải phóng mặt bằng, di cư và tái định cư (nếu có);

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường;

Đánh giá tác động kinh tế và xã hội và hiệu quả của các dự án đầu tư.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Nhà máy điện hạt nhân;

Các dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

Các dự án đầu tư yêu cầu di cư và tái định cư từ 20.000 người trở lên ở khu vực miền núi và 50.000 người trở lên ở các khu vực khác;

Các dự án đầu tư yêu cầu tái định cư từ 20.000 người trở lên ở khu vực miền núi và 50.000 người trở lên ở các khu vực khác.

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội gồm:

Lập kế hoạch giải phóng mặt bằng, di cư và tái định cư (nếu có);

Đánh giá sơ bộ các tác động đến môi trường và các giải pháp để bảo vệ môi trường;

Đánh giá các tác động kinh tế, xã hội và hiệu quả của dự án;

Đề xuất các cơ chế và chính sách cụ thể (nếu có).

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài.

Nếu các dự án không sử dụng đất (nói cách khác có thuê đất trực tiếp từ nhà nước) và không sử dụng các công nghệ trong danh sách chuyển nhượng bị hạn chế, thì không phải thực hiện bước 1 nêu trên

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế sau:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Có các tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên;

Các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế được chỉ định ở trên nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên.

vnn2
Công ty đầu tư nước ngoài 100% là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Một văn bản yêu cầu thực hiện một dự án đầu tư;

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

Đối với các nhà đầu tư tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tình trạng pháp lý;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và kế hoạch huy động vốn, địa điểm, thời gian và lịch trình đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất khuyến khích đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;

Bản sao của một trong các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính trong 2 năm qua của nhà đầu tư;

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

Cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính;

Đảm bảo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Tài liệu giải thích năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trong trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải thích về việc sử dụng công nghệ bao gồm các nội dung sau: tên công nghệ, nguồn gốc công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; Thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ cho các dự án sử dụng công nghệ trong Danh sách các công nghệ bị hạn chế chuyển giao

Hợp đồng BCC cho các dự án đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC.

Cơ quan nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký đầu tư

Nếu công ty được đặt trong một khu công nghiệp, đó là Ban quản lý các khu công nghiệp.

Nếu công ty nằm ngoài khu công nghiệp, thì đó là Bộ Quan hệ Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư ở cấp tỉnh.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Đối với các dự án đầu tư không phải chịu quyết định về chính sách đầu tư: 15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Đối với các dự án đầu tư theo quyết định chính sách đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định về chính sách đầu tư.

Bước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài

Đơn đăng ký kinh doanh;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên;

Bản sao của các giấy tờ sau:  Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

Đối với một thành viên là một tổ chức nước ngoài, một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc một tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Đơn đăng ký kinh doanh;

Điều lệ công ty;

Danh sách các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có);

Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

Đối với một thành viên là một tổ chức nước ngoài, một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc một tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư.

Cơ quan nộp đơn xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho một công ty có 100% vốn nước ngoài

Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty có 100% vốn nước ngoài

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung được công bố bao gồm nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thông tin sau:

Ngành, nghề kinh doanh;

Danh sách các cổ đông và cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài cho các công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận báo cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Bước 05: Khắc dấu của công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng tuyên bố thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu tại một trong những đơn vị khắc con dấu được cấp phép. Các doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, doanh nghiệp khắc con dấu của riêng mình và chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu hợp pháp của công ty. Do đó, các công ty có 100% vốn nước ngoài cũng như các công ty có vốn Việt Nam không phải công bố thông báo về mẫu con dấu như trước đây.

Đây cũng là một điểm rất mới của Luật Doanh nghiệp 2020 nhưng cũng là một điểm đáng quan tâm đối với nhiều doanh nghiệp trong vấn đề tự quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp mà không cần giám sát từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến con dấu.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Biểu cam kết WTO,

Luật đầu tư 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật doanh nghiệp 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Tài liệu pháp lý chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Hiệp định thương mại với quốc tịch của các nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định số 09/2018/ND-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng nộp đơn xin thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

– Công ty có từ 1% đến 100% vốn do các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp ngay sau khi thành lập;

– Các công ty nước ngoài (đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập nhiều tổ chức kinh tế hơn; đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn của các tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC trong một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ của công ty;

– Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đóng góp vốn hoặc mua cổ phần cho một công ty Việt Nam đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( ngay cả trong trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty ) không bắt buộc phải thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% của vốn góp, nó cũng cần phải thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa cho người tiêu dùng hoặc thành lập cơ sở bán lẻ, cần phải xin giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ;

– Quy định cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2015: Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam, nếu họ có dự án đầu tư mới,thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, các nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp sau để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Công ty TNHH một thành viên.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một tổ chức hoặc cá nhân. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, không được phép phát hành cổ phiếu.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có cơ cấu quản lý doanh nghiệp hợp lý và hiệu quả.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của một tổ chức được quản lý và điều hành bởi tổ chức theo một trong hai mô hình sau:

+ Chủ tịch, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên của công ty;

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của một cá nhân có chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Chủ sở hữu có quyền quyết định cuối cùng.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng từ 02 đến 50 thành viên. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp cho doanh nghiệp. Các thành viên của công ty bị hạn chế trong quyền chuyển nhượng vốn góp của họ.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Một công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trong trường hợp có ít hơn 11 thành viên, Ban kiểm soát có thể được thành lập theo các yêu cầu của quản trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần

Một doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phiếu.

Công ty phải có tối thiểu 3 cổ đông và không giới hạn tối đa. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp cho doanh nghiệp.

Các công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

vnn4
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty hợp danh

Một doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng kinh doanh dưới một tên chung (đối tác chung). Ngoài ra, công ty cũng có thể có những người đóng góp vốn.

Đối tác chung phải là cá nhân. Và chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của mình cho các nghĩa vụ của công ty.

Những người đóng góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn góp cho công ty.

Quan hệ đối tác có thể không phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Doanh nghiệp tư nhân

Một loại hình kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Một chủ sở hữu duy nhất không có tư cách pháp nhân.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Một doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn cho việc thành lập hoặc mua cổ phần hoặc góp vốn trong quan hệ đối tác; công ty trách nhiệm hữu hạn; hoặc công ty cổ phần.

Ví dụ về công ty 100% vốn nước ngoài.

Danh sách 100 doanh nghiệp 100% vốn FDI lớn nhất Việt Nam.

Tên dự án Tổng vốn đầu tư (USD) Vốn điều lệ (USD) Nước đầu tư Địa điểm thực hiện Mục tiêu hoạt động
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, luyện kim, KD cảng 7.879.060.000 2.700.000.000 Đài Loan Hà Tĩnh Luyện kim,sx mbán XNK gang thép;KD cảng;sx sp từ xỉ lò; xi măng, sp ép
Cty TNHH New City Việt Nam 4.345.870.000 800.000.000 Brunei Phú Yên KD bất động sản, dv dlịch, resort, ks, nhàng, vp, nhà ở, bthự cho thuê
Công ty TNHH dự án Hồ Tràm 4.230.000.000 795.000.000 Canada Bà Rịa-Vũng Tàu XD KD khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, khu KS, vui chơi có thưởng
Công ty TNHH tập đoàn Bãi Biển Rồng (KDL sinh thái Bãi biển Rồng) 4.150.000.000 100.000.000 Hoa Kỳ Quảng Nam xd,kd khu DL sinh thái, giải trí phức hợp, KS,nhà hàng, trò chơi đt CT
Cty TNHH Winvest Investment (Việt Nam) 4.100.000.000 300.000.000 Hoa Kỳ Bà Rịa-Vũng Tàu XD khu nghỉ mát, khách sạn 5 sao, vui chơi giải trí
Cty TNHH một thành viên đô thị đại học quốc tế Berjaya Vietnam 3.500.000.000 750.000.000 Malaysia TP Hồ Chí Minh PT đô thị đại học quốc tế(khu Gdục, Khu dân cư, Khu TM, Gtrí-Ytế-TT
Cty TNHH Guang Lian Việt Nam 3.000.000.000 312.000.000 Cayman Islands Quảng Ngãi XD n/m cán thép, CS 5 triệu tấn/năm
Công ty TNHH thành phố mới Nhơn Trạch Berjaya 2.000.000.000 400.000.000 Cayman Islands Đồng Nai xd, kd khu trung tâm đô thị mới Nhơn Trạch
Cty TNHH Dầu khí Vũng Rô 1.700.000.000 500.000.000 BritishVirginIslands Phú Yên SX-VC, chứa dầu khí, SPhẩm dầu khí 4tr.tấn/năm
Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Phú Thăng Long 1.700.000.000 10.000.000 Samoa Bình Dương Kinh doanh bất động sản
Công ty TNHH một thành viên Galileo Investment Group Vietnam 1.680.000.000 350.000.000 Hoa Kỳ Phú Yên kd bất động sản, ĐT xd trường đại học, du lịch, resort, ks, nhà hàng
Công ty TNHH một thành viên Starbay Việt Nam 1.648.000.000 330.000.000 BritishVirginIslands Kiên Giang đầu tư xd, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf,căn hộ cho th
Công ty TNHH Good Choice USA – Việt Nam 1.299.000.000 466.000.000 Hoa Kỳ Bà Rịa-Vũng Tàu Khách sạn 5 sao, vui chơi giải trí, hội nghị, ẩm thực, triển lãm, y tế
Công ty CP China Steel Sumikin VN 1.148.000.000 574.000.000 Đài Loan Bà Rịa-Vũng Tàu Sản xuất sắt thép, gang,luyện bột kim loại
Cty TNHH Posco-Việt Nam, SX thép 1.128.000.000 451.000.000 Hàn Quốc Bà Rịa-Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép
Cty TNHH Intel Products Việt Nam 1.040.000.000 100.000.000 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh SX sản phẩm hoàn chỉnh nhãn hiệu Intel
CTy TNHH Sắt xốp Kobelco Việt Nam 1.000.000.000 1.000.000.000 Nhật Bản Nghệ An SX phôi thép
Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa 951.356.000 277.100.000 Đài Loan Đồng Nai tổ hợp CN gồm nhà máy xe sợi, sợi ng.liệu, NM điện, NM xử lý nước
Cty TNHH TT Tài chính Việt Nam 930.000.000 186.000.000 Malaysia TP Hồ Chí Minh khai thác, pt và KD bất động sản: khách sạn, cao ốc cho thuê, tt thể t
Cty TNHH Skybridge Dragon Sea(TT hộinghị triển lãm DLQT Dragon Sea-VT) 902.578.426 171.489.954 Hoa Kỳ Bà Rịa-Vũng Tàu ĐTXD và KD cao ốc VP,căn hộ,biệt thự cho thuê,XDvà KD khu ttâm hội nịi
Cty TNHH Laguna (Vietnam) 875.000.000 175.000.000 Singapore Thừa Thiên-Huế XD Khu du lịch, bán-cho thuê biệt thự
Cty TNHH 1 thành viên Keangnam-Vina 800.000.000 100.000.000 Hàn Quốc Hà Nội KD Khách sạn, h/động KD bất động sản, Dvụ nhà hàng, ăn uống
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 670.000.000 50.000.000 Singapore Bắc Ninh sx sp điện tử công nghệ cao, ccấp dv sản xuất, lắp ráp sp điện tử
Cty TNHH Hi Brand Việt Nam 660.000.000 99.000.000 Hàn Quốc Hà Nội kd bất động sản
Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam 656.000.000 656.000.000 Thụy Sỹ Kiên Giang sản xuất xi măng Clinker, CS 10.000 tấn/ngày
Cty TNHH phát triển đô thị Charm(Khu đô thị mới Tóc Tiên) 600.000.000 150.000.000 Hàn Quốc Bà Rịa-Vũng Tàu Đt, xd, kd hạ tầng khu đô thị
Cty TNHH Amco-Mibaek Vina, XD-KD sân golf 582.656.000 138.000.000 Hàn Quốc Hải Phòng XD-KD sân golf, CLB và nhà nghỉ cho khách chơi golf
CTy SX thép ấn Độ 527.260.000 158.178.000 Singapore Bà Rịa-Vũng Tàu SX thép, CS 2triệu tấn/năm
Cty TNHH Compal Việt Nam 500.000.000 100.000.000 BritishVirginIslands Vĩnh Phúc sx lkiện điện tử, máy vi tính và tbị ngoại vi, dtử dân dụng
Cty TNHH Công nghiệp nặng STX VINA 500.000.000 150.000.000 Hàn Quốc Khánh Hòa Tkế,xd,qlý,vận hành nhà máy đóng tàu,sx CN nặng:đóng tàu,ptiện kthác s
Cty cổ phần hữu hạn VEDAN-VIETNAM 492.600.000 129.961.924 Singapore Đồng Nai SX tinh bột, mì chính, sản phẩm sinh học, xút, axit
Cty TNHH Nam-A D&C 481.740.000 20.000.000 Hàn Quốc Thừa Thiên-Huế Kinh doanh khách sạn,biệt thự và dịch vụ liên quan
Cty TNHH Hyosung Vietnam 428.757.000 6.000.000 Hàn Quốc Đồng Nai SX 120tấn/tháng sợi vải mành, các loạ sợi spandex, nylon,polyester
Cty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam 400.298.011 205.523.611 Singapore TP Hồ Chí Minh SX nước giải khát Coca-Cola, Fanta, Sprite,…
Cty TNHH Delta-valley Bình Thuận 400.000.000 80.000.000 Síp Bình Thuận Kinh doanh tổ hợp khu du lịch thung lũng Đại Dương
Công ty TNHH xi măng Hệ Dưỡng 360.000.000 108.000.000 Đài Loan Ninh Bình sx các loại xi măng, vật liệu xây dựng
Công ty TNHH nhà máy bột giấy Lee & Man 349.000.000 69.700.000 BritishVirginIslands Hậu Giang sx và kinh doanh bột giấy, bột gỗ các loại
Cty TNHH một thành viên lốp KUMHO Việt Nam 348.193.000 156.437.000 Hồng Kông Bình Dương SXKD săm,lốp,chế biến cao su thiên nhiên,CS 3,15tr.lốp/năm
Dự án kho ngầm chứa xăng dầu tại KKT Dung Quất 340.000.000 68.000.000 Hàn Quốc Quảng Ngãi Đầu tư xây dựng kho ngầm chứa xăng dầu
Công ty TNHH Trung tâm thương mại VinaCapital 325.000.000 65.000.000 BritishVirginIslands Đà Nẵng kd khu thương mại, khách sạn, VP, dv khách sạn, bất động sản,vc khách
Cty HH chế tạo công nghiệp & gia công chế biến hàng XK Việt Nam 323.900.000 Cayman Islands Đồng Nai Lắp ráp và sản xuất linh kiện xe máy và xe tải, ô tô 6-9 chỗ
Cty TNHH Phát triển T.H.T (DA TT đô thị mới Tây Hồ Tây) 314.125.000 94.237.500 Hàn Quốc Hà Nội đầu tư xây dựng khu đô thị mới với diện tích 207,66ha
Cty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam 310.000.000 195.000.000 Hàn Quốc Quảng Ngãi sx tbị cơ khí
Cty TNHH Canon Việt Nam 306.700.000 94.000.000 Nhật Bản Hà Nội SX máy in phun, phụ kiện, bán TP máy in và TB điện tử
Cty TNHH Coralis Việt Nam, VP cho thuê 300.000.000 100.000.000 Luxembourg Hà Nội XD và kinh doanh tổ hợp 65 tầng (văn phòng, căn hộ, siêu thị)
Cty TNHH điện tử Meiko Việt Nam 300.000.000 100.000.000 Hồng Kông Hà Nội sx mạnh điện tử PCB
Cty TNHH GVD Việt Nam 1 300.000.000 60.000.000 BritishVirginIslands Đà Nẵng XD, QLý KD khu căn hộ& các dvụ vận chuyển khách du lịch,cho thuê xe,ăn
Cty Taekwang Vina 290.000.000 90.000.000 Hàn Quốc Đồng Nai XD khu dân cư Long Tân-Phú Hộ
Cty Cổ phần TNHH Pou Yuen Việt Nam <sx giày thể thao> 288.000.000 86.406.000 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh SX giày Tthao,giày dulịch,khuôn giầy,phụ liệu,bb,t
Cty TNHH một thành viên Booyoung Việt Nam 281.151.495 50.000.000 Hàn Quốc Hà Nội xd 6 khu chung cư cao cấp 30 tầng và các ctrình phụ trợ cho các ccư
Cty Điện lực Hiệp Phước 280.445.000 82.000.000 BritishVirginIslands TP Hồ Chí Minh XD n/m nhiệt điện c/c cho KCX Tthuận,Dvụ tưvấn
Công ty TNHH Gíây Lee&Man Việt Nam 280.000.000 280.000.000 BritishVirginIslands Hậu Giang sx, gc, mua bán các loại giấy, bao bì, sp từ giấy
Cty TNHH GCS Việt Nam, sx methanol 270.270.000 81.080.000 Vương quốc Anh TP Hồ Chí Minh SX methanol trên n/m nổi neo tại lô 15-2
Công ty TNHH một thành viên du lịch và Khách sạn Việt Mỹ 250.000.000 65.000.000 Hoa Kỳ Bình Định kinh doanh ks, du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp
Khu đô thị quốc tế Đa Phước – TP Đà Nẵng (XD khu đô thị) 250.000.000 50.000.000 Hàn Quốc Đà Nẵng Đầu tư, xd khu đô thị mới, khách sạn, sân golf, vchuyển khách du lịch
Cty TNHH Yon Woo-Vạn Phúc 250.000.000 50.000.000 Hàn Quốc TP Hồ Chí Minh KD bất động sản
Công ty TNHH Pacific Land Vietnam 250.000.000 50.000.000 BritishVirginIslands Hà Nội Kinh doanh bất động sản,dvụ bđs, khách sạn, nhà hàng, quản lý bảo trì
Cty tNHH Wonil Vina 250.000.000 75.000.000 Hàn Quốc Bà Rịa-Vũng Tàu Đóng mới tàu vận chuyển dưới 50.000 DWT
Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam 230.000.000 20.000.000 Hà Lan Hà Nội sản xuất nền thuỷ tinh cho đĩa từ
Cty TNHH Giống Thủy sản Uni-President Việt Nam 225.210.054 68.000.000 Cayman Islands Bình Dương sx tôm giống, cá giống và giống hải sản khác
Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài gòn, XD KS, VP,nhà ở,…ASIAN PLAZ 223.000.576 62.858.789 Hàn Quốc TP Hồ Chí Minh XD khu VP, nhà ở, TT hội họp, …
CTy TNHH Saigon Max 220.000.000 70.000.000 Singapore TP Hồ Chí Minh XD công viên vui chơi giải trí đa năng
Cty TNHH Dongriwon Development Việt Nam 219.000.000 36.000.000 Hàn Quốc Hà Nội Kinh doanh Bất động sản,TT thương mại,văn phòng,căn hộ cho thuê
Cty TNHH công nghiệp gốm Bạch Mã (Việt Nam) 210.000.000 63.000.000 Singapore Bình Dương SX gạch Granite nhân tạo và gạch men cao cấp
Cty tNHH Vina Alliance 210.000.000 55.000.000 BritishVirginIslands TP Hồ Chí Minh Xd,kinh doanh căn hộ, văn phòng
Cty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương 206.000.000 61.800.000 Cayman Islands Bình Dương SX-GC các loại giấy công nghiệp
Cty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam 200.000.000 62.000.000 British West Indies Long An sxgc các loại giầy, túi đựng dụng cụ thể thao…
Cty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam 198.818.719 77.930.000 Nhật Bản Đồng Nai Sản xuất bảng mạch và đế bảng mạch in điện tử
Bệnh viện đa khoa Kwang Myung Việt Nam 198.448.835 60.136.106 Hàn Quốc Hà Nội cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, các dịch vụ lq đến hđ bệnh viện.
Cty hữu hạn sợi Tainan Việt Nam <sx sợi> 198.040.000 99.000.000 Đài Loan Đồng Nai SX sợi bông, sợi pha
Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây 196.045.000 25.553.540 Hàn Quốc Hà Nội Đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu nhà ở và Trung tâm thương mại
XN Samsung Vina Synthetics,sx xơ,vải,sợi polyeste 192.692.000 57.807.600 Hàn Quốc Đồng Nai SX vải, sợi, xơ polyester và nhuộm vải, xơ do XNSX
CTLD nhà máy bia Hà tây 190.000.000 60.000.000 Singapore Hà Nội SX bia
Cty Công nghiệp Cổ phần TNHH Pou Sung Việt Nam, SX giày 190.000.000 57.000.000 Hồng Kông Đồng Nai SX, gia công giày dép, hàng may mặc, đồ điện tử
Cty TNHH một thành viên phát triển GS Nhà Bè 188.976.324 38.000.000 Hàn Quốc TP Hồ Chí Minh PT khu đô thị mới, xd khu dân cư, khu thương mại bán và cho thuê
Cty Pepsi Vietnam 180.000.000 90.000.000 Hà Lan TP Hồ Chí Minh SX các loại nước giải khát và thực phẩm đóng gói
Cty TNHH thép Fuco 180.000.000 60.000.000 Trung Quốc Bà Rịa-Vũng Tàu SX phôi thép
Cty TNHH Midas, XD sân golf 36 lỗ, KS-Bthực 175.000.000 35.000.000 Hàn Quốc Long An XD sân golf 36 lỗ, KS-Bthự, nhà hàng, khu vui chơi-gtrí
Cty TNHH golden gain Việt Nam 175.000.000 26.250.000 BritishVirginIslands Hà Nội Kinh doanh Bất động sản
Cty TNHH Liên hiệp đầu tư Thâm Việt 175.000.000 40.000.000 Trung Quốc Hải Phòng đtư XD,qlý và kdoanh hạ tầng kỹ thuật KCN
Cty Hữu hạn Luks Xi măng Thừa Thiên-Huế 171.806.000 52.288.000 BritishVirginIslands Thừa Thiên-Huế sản xuất xi măng
Cty TNHH Giấy Kraft Vina 171.000.000 115.000.000 Thái Lan Bình Dương sx bao bì cao cấp
Cty TNHH Fei-Yueh Đất Việt 170.877.500 53.000.000 Đài Loan TP Hồ Chí Minh XD khách sạn, TT thương mại, văn phòng, chung cư
Cty TNHH FEI-Yeuh Việt Nam 170.877.500 53.000.000 BritishVirginIslands TP Hồ Chí Minh Đầu tư xây dựng khu phức hợp gồm khách sạn,TT thương mại,văn phòng,can
Cty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam 170.816.500 55.865.000 Thái Lan Đồng Nai SX thức ăn gia súc, nuôi và KD gia cầm, KD Tbị c/n,cc dv xnghiệm thú y
Chi nhánh Công ty Yamaha Việt Nam 164.330.000 14.723.000 Nhật Bản Hà Nội sx xe máy và phụ tùng
Cty TNHH Muto Hanoi 150.000.000 7.946.000 Nhật Bản Vĩnh Phúc SX-KD khuôn chính xác, sơn và các bảng mạch điện tử
Cty TNHH công nghiệp Kolon VN, sx sợi 147.860.000 44.358.000 Hàn Quốc Đồng Nai SX sợi
Cty TNHH công nghiệp kính Việt nam 145.000.000 46.200.000 Singapore Bà Rịa-Vũng Tàu SX kính nổi, gương, sản phẩm kính khác
Chi nhánh cty TNHH UniPresident Việt Nam 140.000.000 140.000.000 Đài Loan Quảng Nam SX bột mỳ, mỳ ăn liền,bún gạo
Khu CN Việt Nam-Singapore mở rộng 136.130.000 14.308.000 Singapore Bình Dương Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cơ sở
Nhà máy xi măng Luks – dây chuyền 5 130.092.333 33.000.000 BritishVirginIslands Thừa Thiên-Huế Nhà máy xi măng C.suất 5000 tấn clinker/ngày
Cty TNHH Sài Gòn Sports City, XD TT giải trí TDTT 130.000.000 26.000.000 BritishVirginIslands TP Hồ Chí Minh xdkd trung tâm huấn luyện giải trí TDTT Rạch Chiếc
Cty TNHH Ritek Việt Nam, SX đĩa VCD 129.000.000 72.200.000 Đài Loan Đồng Nai sản xuất các loại đĩa CD, VCD
Cty TNHH điện tử Canon Việt Nam 128.568.000 19.000.000 Nhật Bản Hưng Yên sx lắp ráp mô tơ siêu nhỏ dùng cho Sp điện tử
CTLD TNHH Larkhall (Việt Nam), XD VP,KS,TT thương mại 125.082.199 37.524.660 BritishVirginIslands TP Hồ Chí Minh XD khu liên hợp văn phòng, khách sạn, TT TM,bán và cho thuê căn hộ…
CT TNHH đô thị Sing-Việt 120.000.000 50.000.000 Singapore TP Hồ Chí Minh KD khu liên hợp thể thao, du lịch, căn hộ…
Cty TNHH Metro Cash & Carry Vietnam,KD cửa hàngTMại, cbiến nsản 120.000.000 41.100.000 Hà Lan TP Hồ Chí Minh XD 8 trung tâm bán buôn các loại hàng hóa
Cty TNHH Adien Việt Nam 120.000.000 1.300.000 Nhật Bản Hải Dương sx,ctạo, lắp rắp các bộ phận chi tiết, lkiện sp đtử, màn hình LCD…

Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788

Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Thành lập hộ kinh doanh

Câu hỏi về thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Làm sao để biết ngành, nghề mà nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư kinh doanh ở Việt Nam có thuộc danh sách ngành nghề được cho phép hay không? 

Danh sách ngành, nghề mà Nhà Đầu tư nước ngoài được phép đầu tư tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Đầu tư 61/2020 / QH14, Nhà đầu tư có quyền tiến hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong các ngành không có trong danh sách bị cấm như sau:

Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

Kinh doanh hóa chất và khoáng sản quy định tại Phụ lục II của Luật này;

Kinh doanh mẫu vật của thực vật hoang dã và động vật có nguồn gốc tự nhiên được quy định trong Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng; mẫu vật có nguy cơ tuyệt chủng, các loài thực vật rừng, động vật và động vật thủy sản quý giá và quý hiếm thuộc nhóm I, có nguồn gốc từ khai thác tự nhiên theo quy định tại Phụ lục III của Luật này;

Hoạt động mại dâm;

Mua và bán người, mô, xác chết, bộ phận cơ thể người, thai nhi;

Các hoạt động kinh doanh liên quan đến nhân bản con người;

Kinh doanh pháo hoa;

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Tuy nhiên, trong các ngành công nghiệp không bị cấm, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được phép tiếp cận thị trường hoặc bị hạn chế tiếp cận thị trường cho một số ngành như dưới đây.

vnn3
Danh sách 100 doanh nghiệp 100% vốn FDI lớn nhất Việt Nam.

Danh mục ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép tiếp cận thị trường

 1. Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại;
 2. Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức;
 3. Đánh bắt hoặc khai thác hải sản;
 4. Dịch vụ điều tra và an ninh;
 5. Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên;
 6. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 7. Xây dựng nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ mai táng;
 8. Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận);
 9. Dịch vụ nổ mìn; và sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
 10. Dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải;
 11. Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;
 12. Dịch vụ bưu chính công ích;
 13. Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành ấn phẩm hàng hải;
 14. Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa;
 15. Sản xuất, kinh doanh đèn trời.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gồm các bước thực hiện và thành phần hồ sơ nào?

Đơn xin chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm:

a ) Yêu cầu bằng văn bản để điều chỉnh dự án đầu tư;

b ) Báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư cho đến thời điểm chuyển giao dự án đầu tư;

c ) Hợp đồng hoặc hợp đồng về nguyên tắc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

d ) Một bản sao của tài liệu về tình trạng pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

đ ) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định phê duyệt chính sách đầu tư; Quyết định phê duyệt của nhà đầu tư ( nếu có );

e ) Bản sao hợp đồng BCC ( cho các dự án đầu tư dưới dạng hợp đồng BCC );

g ) Bản sao của một trong những tài liệu sau đây của nhà đầu tư nhận chuyển khoản dự án đầu tư: báo cáo tài chính của 2 năm qua hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính; của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, đảm bảo năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu giải thích năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Đây là những thông tin đầy đủ, cập nhật nhất về thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nếu quý khách không có thời gian hay gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục kể trên, hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý. Vui lòng gọi cho Luật Quốc Bảo theo số điện thoại Hotline: 0763 387 788 để được đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các thủ tục pháp lý tư vấn một cách rõ ràng nhất đến quý khách hàng. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.